null

Zaliczka i zadatek.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Często przy zawieraniu umów, wpłacamy na poczet ich wykonania pewną kwotę. Takie wpłaty wnoszone są przy zawieraniu samej umowy lub też w późniejszym okresie, jeszcze przed rozpoczęciem prac. Jeżeli nie dojdzie do wykonania umowy, należy rozliczyć zapłaconą kwotę. Do rozliczeń konieczne jest ustalenie, jakie jest przeznaczenie tej kwoty, czy jest to tzw. zaliczka czy zadatek.
Jeżeli z umowy wprost nie wynika, że zapłacona przez ciebie kwota jest zadatkiem, oznacza to, że zapłaciłeś zaliczkę.

Zaliczka stanowi zapłatę części ceny, a jej wysokość zostanie potrącona przy ostatecznej zapłacie wykonawcy. W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze stron lub z jakichkolwiek innych przyczyn nie dojdzie do jej wykonania, zaliczka podlega zwrotowi. Skoro zamawiający nie ma obowiązku zapłaty ceny, druga strona nie ma podstaw do tego, by zaliczkę zatrzymać. Inaczej jest w przypadku zadatku.

Przykład:
Zawarłeś umowę o wykonanie mebli kuchennych za 5 000 zł. Przy ustalaniu warunków zapłaciłeś zaliczkę w wysokości 1 000 zł. Jeżeli meble zostaną wykonane, zobowiązany będziesz dopłacić do nich tylko 4 000 zł. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny umowa nie dojdzie do skutku – otrzymasz zwrot 1 000 zł.

Zadatek
Jeżeli nic innego nie wynika z ustaleń z przedsiębiorcą, zadatek zapłacony przy zawieraniu umowy, ma takie znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez ciebie, przedsiębiorca może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zatrzymać. Jeżeli to przedsiębiorca nie wykona umowy, będziesz miał prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu sumy w wysokości dwukrotności uiszczonego zadatku.
W razie rozwiązania umowy za porozumieniem stron, zadatek powinien być zwrócony. To samo dotyczy sytuacji, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponosicie  odpowiedzialność i ty i wykonawca.
W przypadku wykonania umowy zadatek, podobnie jak zaliczka, ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

Przykład:
Zawarłeś umowę o wykonanie mebli kuchennych za 5 000 zł. Przy ustalaniu warunków zapłaciłeś zadatek w wysokości 1 000 zł. Jeżeli meble zostaną wykonane, zobowiązany będziesz dopłacić do nich tylko 4 000 zł. Jeżeli zrezygnujesz ze swojego zamówienia, przedsiębiorca będzie miał prawo zachować 1 000 zł., natomiast jeśli to przedsiębiorca będzie odmawiał wykonania mebli, ty będziesz miał prawo odstąpić od umowy i domagać się zapłaty 2 000 zł. Jeżeli wspólnie ustalicie, że rezygnujecie z zawartej umowy lub jeżeli okaże się, że jej dojście do skutku jest niemożliwe z przyczyn od was niezależnych, otrzymasz zwrot 1 000 zł.

 

Podstawa prawna:
art. 394 Kodeksu cywilnego.