null

Zadania rzecznika

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów.
Podstawę prawną działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

Do zadań rzecznika należy w szczególności

  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;
  • udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Miejski Rzecznik Konsumentów może również:

  • sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
  • składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów;
  • występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
  • reprezentować grupę konsumentów w postępowaniu grupowym.

Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.

Małgorzata Rothert pełniąca funkcję Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie jest także:

  • Przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, organu opiniodawczo – doradczego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie spraw związanych z ochroną praw konsumentów na szczeblu samorządu powiatowego;
  • członkiem Rady Arbitra Bankowego.