null

Zabezpieczenia kredytów i pożyczek.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pozytywna ocena zdolności kredytowej nie jest jedyną formą zagwarantowania spłaty. Banki i inne instytucje pożyczkowe mogą wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka braku spłaty zadłużenia. Formy zabezpieczeń są zróżnicowane i oparte zarówno na przepisach prawa cywilnego, jak i prawa bankowego.

Istotą zabezpieczenia osobistego jest zobowiązanie do spłaty nie tylko dłużnika, ale i osoby dodatkowej.

Do stosowanych zabezpieczeń osobistych należą między innymi:
• weksle 
• poręczenie 
• przystąpienie do długu. 

Weksel to papier wartościowy, dokument zawierający bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty (sumy wekslowej) w wyznaczonym terminie i miejscu. Co więcej, weksel może być przenoszony na inne osoby, dzięki czemu stanowi przedmiot obrotu.  

Przez poręczenie osoba trzecia (poręczyciel) zobowiązuje się do spłaty zobowiązania w przypadku braku spłaty przez kredytobiorcę. 

Podobnym zabezpieczeniem jest przystąpienie do długu, jednak w tym przypadku osoba trzecia przystępująca do kredytu staje się solidarnym dłużnikiem. Oznacza to, że do chwili spłaty zadłużenia zarówno pożyczkobiorca/kredytobiorca, jak i osoba przystępująca do długu pozostają zobowiązani do spłaty.

Przykład:

Pan Jakub chciał zaciągnąć kredyt na zakup nowego samochodu. Bank niewłaściwie ocenił jego zdolność kredytową z uwagi na niskie zarobki. Siostra pana Jakuba otrzymuje wysokie wynagrodzenie i postanowiła przystąpić do długu. Bank na tej podstawie udzielił kredytu panu Jakubowi. W przypadku braku spłaty kredytu bank będzie mógł egzekwować powstałe zadłużenie nie tylko z majątku pana Jakuba, ale i z majątku jego siostry.

 

Najczęściej spotykanymi innymi zabezpieczeniami są: 
• hipoteka, 
• ubezpieczenie kredytu, 
• zastaw, 
• bankowy zastaw rejestrowy, 
• zastaw na prawach, 
• przewłaszczenie na zabezpieczenie, 
• kaucja,  
• blokada środków na rachunku bankowym.

Przykład:

Państwo Kowalscy chcą kupić mieszkanie. Nie posiadają środków na zakup lokalu i chcą zaciągnąć kredyt. Bank odmówił udzielenia kredytu bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia ze względu na wysoką kwotę zobowiązania. Został udzielony kredyt hipoteczny, obciążający nieruchomość prawem do dochodzenia roszczenia wpisem do ksiąg wieczystych.

  

Podstawa prawna:
art. 93, 101, 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe