null

Rozpatrywanie wniosków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko) i jej adres zamieszkania,
 • opis istotnych  w sprawie okoliczności faktycznych
 • wskazanie na czym polega naruszenie praw konsumenta
 • wskazanie czego wnioskodawca oczekuje od przedsiębiorcy.

Podanie numeru telefonu i adresu e-mail nie jest obowiązkowe, ale znacznie ułatwi kontakt w sprawie. Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Do wniosku powinny być załączone kopie (skany) dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne opisane we wniosku.

Wniosek powinien być podpisany przez wnoszącego (własnoręcznym podpisem).

Wniosek musi być sporządzony w języku polskim.
W przypadku załączników obcojęzycznych konieczne jest ich wiarygodne tłumaczenie (nie jest konieczne tłumaczenie przysięgłe, wystarczające jest dołączenie do tłumaczenia oświadczenia wnioskodawcy, że tłumaczenie odpowiada treścią tekstowi w języku oryginalnym).

Wniosek może być złożony:

 • w Punkcie Obsługi Konsumentów Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
 • w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy,
 • w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla Urzędów Dzielnic Urzędu m.st. Warszawy,
 • przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przy czym warunkiem skutecznego złożenia wniosku jest przesłanie na adres konsument@um.warszawa.pl  skanu pisemnego wniosku (opatrzonego własnoręcznym podpisem).
 • przy wykorzystaniu Platformy EPUAP
  podpowiedź: po wejściu na platformę ePUAP2 należy z KATALOGU SPRAW wybrać: SPRAWY OGÓLNE > PISMA DO URZĘDU > NAJCZĘŚCIEJ ZAŁATWIANE SPRAWY > PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO – STARY WZÓR, a następnie wybrać ZAŁATW SPRAWĘ. Po zalogowaniu się otworzy się formularz, który należy wypełnić wpisując w polu [Ustaw / zmień adresata] MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Wniosek w sprawach o ochronę praw indywidualnych konsumentów jest wolny od opłat.

Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

Miejski Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.

Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale w kolejności wpływu.

Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

Miejski Rzecznik Konsumentów nie występuje do przedsiębiorców w sprawach, w których wnioskodawca korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata) chyba, że zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające podjęcie działań.

Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane w Urzędzie m.st. Warszawy w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta. 
Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się poniżej.


Miejski Rzecznik Konsumentów udziela pomocy:

 • wyłącznie konsumentom, czyli osobom fizycznym, które działając w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową zawarły umowę z przedsiębiorcą  (art. 22 [1] kodeksu cywilnego)
 • wyłącznie mieszkańcom Warszawy; dane teleadresowe powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów w kraju można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl

Rozmatrywanie wniosków – tłumaczenie na Polski Język Migowy 

Załączniki: