null

Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W swoich relacjach z konsumentami przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne często posługują się niezrozumiałymi dla ciebie nazwami – poniżej znajdziesz wyjaśnienie najważniejszych pojęć:

Budynek jednolokalowy – budynek z jednym samodzielnym lokalem mieszkalnym, np. domek rodzinny

Budynek wielolokalowy – budynek z kilkoma samodzielnymi lokalami mieszkalnymi, np. segment, blok mieszkalny

Odbiorca – każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu przepisów
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Regulamin – regulamin świadczenia usług dostarczania wody i odprowadzania  ścieków kształtujący prawa i obowiązki stron umowy, powoływany jest na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przyjmowany uchwałą rady gminy (miejskiej) stanowiącą akt prawa miejscowego

Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Przyłącze wodociągowe – jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową należącą do nieruchomości odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem głównym

Przyłącze kanalizacyjne – jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna – stanowią ją przewody wodociągowe lub kanalizacyjne włącznie z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda/odprowadzane są ścieki, a które  są w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego

Ścieki bytowe – są nimi ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków

Ścieki komunalne – należy przez to rozumieć ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków

Taryfa – zestawienie cen i opłat za usługi oferowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz warunki ich stosowania

Urządzenie pomiarowe – urządzenie pomiarowe służące do przeprowadzenia odczytów (pomiarów) stanu zużycia wody/odprowadzonych ścieków tj. liczniki, wodomierze

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Przyłączenie do sieci.

Rodzaje sieci:

  • Siecią wodociągową/kanalizacyjną nazywamy będące w posiadaniu przedsiębiorstwa przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda bądź też odprowadzane są ścieki. Potocznie sieć taką nazywamy siecią zewnętrzną.
  • Wewnętrzna instalacja wodociągowa (sieć wewnętrzna) jest to z kolei sieć wraz z przyłączem znajdująca się na terenie nieruchomości przyłączonej do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, pozostająca w posiadaniu właściciela nieruchomości (osoby uprawnionej).

Przez wiele lat wskazanie wyraźnej granicy pomiędzy siecią zewnętrzna a przyłączem wraz
z siecią wewnętrzną było utrudnione i budziło wiele kontrowersji. Obecnie, opierając się
na orzecznictwie możemy wskazać, że wewnętrzna instalacja znajduje się co do zasady w granicach nieruchomości odbiorcy i zakończona jest przyłączem opatrzonym w wodomierz główny. W bardzo dużym uproszczeniu można rzecz, że granicę tę wyznacza wodomierz główny.

Przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Budowa przyłącza jest jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych w ramach budowy lokali mieszkalnych. Niestety, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z czynności, jakie musimy w tym celu podjąć, jak również z opłat, jakie zobowiązani jesteśmy regulować. Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych faktów dotyczących przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Budowa przyłącza – krok po kroku:

  1. Swoją inwestycję rozpocznij od złożenia do najbliższego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosku o wydanie warunków technicznych. Uzyskanie takiego dokumentu jest niezwykle istotne – to na jego podstawie możliwe będzie opracowanie wszelkich prac budowlanych. Wniosek taki złożyć może jedynie osoba posiadająca prawo do dysponowania daną nieruchomością. Na wydanie warunków na terenie m.st Warszawy czeka się 21 dni kalendarzowych, uzyskany dokument ważny jest natomiast przez 3 lata od daty jego wydania.
  2. Na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia możesz przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej projektowanego przyłącza – możesz zlecić to wybranej przez siebie firmie usługowej, bądź przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu (możesz zawrzeć wówczas umowę o budowę przyłącza, na podstawie której przedsiębiorstwo wykonuje wszystkie wymagane prace).
  3. Jeżeli zleciłeś wykonanie projektu firmie zewnętrznej, przedstaw go następnie przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu celem zatwierdzenia jego prawidłowości.
  4. Po uzgodnieniu wszelkich kwestii projektowych złóż do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o pełnienie nadzoru technicznego nad budową.
  5. Możesz rozpocząć swoją inwestycję. Po jej zakończeniu gotowe przyłącze musisz zgłosić do odbioru technicznego przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Podczas odbioru przedsiębiorstwo sprawdzi dokumentację powykonawczą, prawidłowość przyłącza pod względem technicyzm, jego szczelność, prawidłowość instalacji wodomierza, itd.
    Pamiętaj, że przyłącze budowane w otwartym wykopie należy zinwentaryzować pod względem geodezyjnym oraz zgłosić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu do odbioru technicznego przed zasypaniem.
  6. Po pozytywnie przeprowadzonym odbiorze możesz w końcu zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę (odprowadzanie ścieków).

Budowa przyłącza - opłaty

Zgodnie z prawem to ty jesteś właścicielem przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego budowanego na terenie twojej nieruchomości. Oznacza to, że koszty związane z całą inwestycją będą pokrywane z twojej kieszeni. Samo przyłączenie nie ma natomiast charakteru odpłatnego.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ma prawnego obowiązku finansować czy też dopłacać do procesu budowy przyłącza, chyba, że inwestycja przekracza teren twojej nieruchomości. Jeżeli jednak część twojej inwestycji, którą pokryłeś z własnych środków, wykracza poza teren twojej nieruchomości, możesz zwrócić się do przedsiębiorstwa z wnioskiem o odpłatne przekazanie tej części gminie/przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Pamiętaj, że przedsiębiorstwo nie może cię zmusić do nieodpłatnego przekazania takiej sieci.

Jeżeli natomiast budowę przyłącza zleciłeś w całości przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu pamiętaj, że opłata ze realizację takiej umowy powinna odpowiadać rzeczywiście zrealizowanym pracom budowlanym.

Odmowa przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Usługi świadczone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ze względu na swój charakter powszechny są niezwykle istotne dla nas wszystkich. Dlatego też ustawodawca narzucił im obowiązek zawierania umów na dostarczanie wody i oprowadzanie ścieków. Niezależnie od tego, zdarzyć się mogą sytuacje, kiedy przedsiębiorca odmówi ci przyłączenia do sieci wybudowanego przyłącza. Może mieć to miejsce jedynie w sytuacji, gdy wybudowane przyłącze nie spełnia prawnych wymogów lub gdy brak jest technicznych możliwości przyłączenia.

Podstawa prawna:

art. 2, 14, 15 i 31 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

art. 29a i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

art. 49 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r. (sygn. akt III CZP 105/05)

orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z 29 września 2010 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1166/10)

orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia6 października 2011 r. (sygn. akt III Ca 757/11)

orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2011 r. (VI ACa 870/11)