null

wybór sądu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pozew musi być skierowany do sądu właściwego w sprawie.
Określając właściwość miejscową sądu kierujemy się regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Art 27. § 1 kpc stanowi zasadę, że powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Kodeks przewiduje odstępstwa od wyżej wymienionej zasady wprowadzając tzw. właściwość przemienną, uprawnia ona we wskazanych przypadkach wytoczyć powództwo przed sąd inny niż sąd miejsca zamieszkania pozwanego.
Art. 33 kpc powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.
Z kolei art. 34 stanowi, iż  powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jako też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wytoczyć można przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.
Ten drugi przepis znajduje częste zastosowanie w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami.

Korzystając jednak z właściwości przemiennej określonej w art. 33 i 34 kpc należy uzasadnić wybór sądu, bez takiego uzasadnienia sąd skieruje sprawę do sądu właściwego według właściwości ogólnej.