null

Wodomierze.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wodomierz główny – urządzenie pomiarowe zainstalowane na granicy pomiędzy siecią zewnętrzną a siecią wewnętrzną, dokonujące pomiaru pobranej wody/odprowadzonych ścieków; instalacji dokonuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na swój własny koszt

Wodomierz  dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym, służący do określenia ilości pobranej wody bezpowrotnie zużytej; instalacji może dokonać odbiorca na swój własny koszt

Wodomierz  odliczający (podlicznik) – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym na wewnętrznej instalacji wodociągowej wielolokalowego obiektu budowlanego, dokonuje on pomiaru ilości wody pobieranej przez nieruchomość lokalową (np. mieszkanie w kamienicy)/segment do którego jest przypisany; instalacji może dokonać odbiorca na swój własny koszt

Odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń pomiarowych

Wodomierz główny to własność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, niemniej jednak ze względu na fakt użytkowania go przez osobę trzecią, tj. odbiorcę usług, o tym kto ponosi odpowiedzialność za stan wodomierza może zadecydować zawarta z przedsiębiorstwem umowa, w szczególności umowa o przyłączenie do sieci. W wielu przypadkach kwestie te uregulowane są również w regulaminie uchwalonym przez radę gminy/miasta.

Do twoich najważniejszych obowiązków najczęściej należy:

  • utrzymywać w czystości studzienkę wodomierzową bądź pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny,
  • zabezpieczyć urządzenia przed wilgocią, możliwością mechanicznego uszkodzenia, kradzieżą lub ingerencją osób trzecich,
  • umożliwić pracownikom przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wstęp na teren nieruchomości w celu zainstalowania, dokonania odczytu lub też demontażu wodomierza głównego,
  • umożliwić pracownikom przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wstęp na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego i wodomierzy odliczających,  dokonania badań i pomiarów,
  • umożliwić pracownikom przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wstęp na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń należących do tego przedsiębiorstwa,
  • umożliwić pracownikom przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wstęp na teren nieruchomości w celu odcięcia przyłącza wodociągowego lub zaplombowania zaworów odcinających dopływ wody.

Legalizacja wodomierza

Wodomierze, jak inne urządzenia pomiarowe, co pewien okres muszą przejść przeglądy. Tzw. legalizacji wodomierza dokonuje się co 5 lat. Świadectwo legalizacyjne przyznawane jest urządzeniom nieuszkodzonym i działającym poprawnie.

Urządzenie pomiarowe może utracić cechę legalizacyjną, gdy stwierdzi się:

  • że nie spełnia wymagań prawnych i metrologicznych,
  • jego uszkodzenie,
  • uszkodzenie/zniszczenie cechy zabezpieczającej bądź cechy legalizacyjnej.

W takiej sytuacji urządzenie podlega naprawie, bądź też wymianie. Urządzenia stanowiące własność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wymieniane są i naprawiane przez to przedsiębiorstwo na własny koszt.

Montaż tzw. podliczników (wodomierzy odliczających)

Budynki wielolokalowe czy też segmenty zaopatrzone są w wodę zazwyczaj jednym przyłączem i opomiarowane są jednym wodomierzem głównym. Oznacza to, że żaden z lokatorów nie posiada indywidualnego przyłącza i wszyscy mieszkańcy rozliczani są na podstawie wskazań jednego urządzenia. Kiedy nieruchomość taka posiada własnego zarządcę (w szczególności dot. mieszkań gminnych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni), rozliczenia dokonywane są przez niego na podstawie określonych wewnętrznie zasad.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których taki zarządca nie istnieje. Jakie kroki możesz wówczas uczynić, żeby mieć pewność, że płacisz za swoje faktyczne zużycie?

W takiej sytuacji, jeżeli zgodzą się na to właściciele pozostałych lokali, możesz wystąpić
do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z wnioskiem o przeprowadzanie
tzw. indywidualnego rozliczania. Musisz jednak zainstalować w swoim lokalu tzw. podlicznik (wodomierz odliczający).

Podstawą instalacji takiego wodomierza, jest uzyskanie tzw. warunków technicznych montażu podliczników. Z wnioskiem o wydanie warunków wystąpić może właściciel lub zarządca budynku, za zgodą wszystkich właścicieli lokali, a w przypadku braku takiego zarządcy: właściciele poszczególnych lokali/segmentów, bądź za okazaniem zgody pozostałych. Po wydaniu warunków możesz przystąpić do instalacji podliczników. Pamiętaj, że muszą one spełniać prawem określone kryteria oraz posiadać ważne cechy legalizacyjne. Po spełnieniu wszystkich przesłanek przedsiębiorstwo zawiera odrębne umowy uwzględniające w rozliczeniach wskazania podliczników.

Różnica wskazań pomiędzy wodomierzem głównym, a podlicznikami

Instalacja wodomierza odliczającego pozwala na uzyskanie rozliczeń bazujących na naszym rzeczywistym zużyciu wody. Pamiętaj, że wskazania podlicznika nie są jedyną podstawą do naliczania opłat. Zgodnie z przepisami prawa podstawą rozliczeń są tak naprawdę wskazania wodomierza głównego. Jeżeli wskazania tego wodomierza nie pokrywają się z sumą wskazań wszystkich podliczników, co do zasady różnicę rozlicza się pomiędzy wszystkimi odbiorcami łącznie z tobą.. Powstawanie takich różnic jest dosyć częstym zjawiskiem, na które składać się może wiele czynników, m.in. przecieki w instalacji wewnętrznej, błędy pomiarowe wodomierzy, niedokładność wskazań podliczników, nieprawidłowy odczyt, brak legalizacji, uszkodzenia podliczników.

Wadliwie działający wodomierz

Jak każde inne urządzenie wodomierz może ulec awarii, która może mieć nie tylko wpływ na twoje bezpieczeństwo, ale również na zafałszowanie dokonywanych pomiarów. Jeżeli masz wątpliwości co do poprawnego funkcjonowania wodomierza pamiętaj, nie wolno ci go samodzielnie sprawdzać!

Nieprawidłowe działanie wodomierza powinieneś niezwłocznie zgłosić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. W przypadku nagłej awarii niosącej ze sobą niebezpieczeństwo, możesz zadzwonić na numer 994 (pogotowie wodno-kanalizacyjne) albo zadzwonić na numer wskazany przez twojego dostawcę usług w umowie, na fakturach, itd.

Niezależnie od rodzaju sytuacji, w jakiej się znajdziesz, przysługuje ci prawo do złożenia wniosku o kontrolę wodomierza głównego. Jeżeli kontrola przeprowadzona przez przedsiębiorstwo nie wykaże nieprawidłowości, możesz zażądać również laboratoryjnego sprawdzenia stanu technicznego takiego wodomierza. Pamiętaj jednak, że za każde badanie, które nie potwierdzi twoich zarzutów przedsiębiorca może obciążyć ciebie jego kosztami.

Podstawa prawna:

art. 5, 6, 7, 14, 27 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych