null

Wcześniejsze rozwiązanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przykład:
Pan Filip kilka tygodni temu zapisał się do szkoły językowej na intensywny kurs nauki języka francuskiego, trwający rok czasu. Opłatę za kurs uiścił w całości, a jego pracodawca w najbliższym czasie miał zwrócić Panu Filipowi te koszty przyznając mu dofinansowanie. Wkrótce jednak okazało się, że pracodawca Pana Filipa nie może zrealizować dofinansowania, a ponieważ Pan Filip nie miał pieniędzy na opłatę kursu postanowił zrezygnować z zajęć. W szkole poinformowano Pana Filipa, że nie ma możliwości rezygnacji z kursu, a nawet jeśli nie będzie uczęszczał na zajęcia i tak nie otrzyma wpłaconej kwoty.

Jeśli szkoła, z którą zawarłeś umowę o naukę języka obcego odmawia ci zwrotu wpłaconych pieniędzy i twierdzi, że nie możesz rozwiązać tej umowy, wprowadza cię w błąd. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie, niezależnie od tego czy umowa została zawarta na czas oznaczony czy na czas nieoznaczony.

Umowy o świadczenie usług edukacyjnych są na ogół zawierane na czas oznaczony (jeden semestr, jeden rok). I jeśli taka jest też twoja umowa, to obowiązuje ona przez oznaczony okres, chyba, że zdecydujesz się na jej przedłużenie. Umowa na czas oznaczony wygasa z upływem czasu, na który została zawarta. Zwykle w umowach terminowych nie ma zapisu, który daje ci możliwość rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia, choć strony mogą go wprowadzić do umowy. Gdyby jednak takiego zapisu w twojej umowie nie było, nie oznacza, że nie możesz tej umowy wypowiedzieć.

Umowę, którą zawarłeś ze szkołą, możesz wypowiedzieć w każdym momencie jej trwania, bez względu na okoliczności i w zasadzie bez konieczności podawania powodu wypowiedzenia. Musisz jednak pamiętać, że z uwagi na to, iż jest to umowa o charakterze odpłatnym, wypowiadając ją bez ważnego powodu, zobowiązany jesteś do naprawienia szkody wyrządzonej przedsiębiorcy przez swoje wypowiedzenie.

Pamiętaj także, że nawet, jeśli przyczyną wypowiedzenia umowy był ważny powód (taki, jak np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania), decydując się na wypowiedzenie umowy, zobowiązany jesteś do zwrotu przyjmującemu zlecenie (czyli szkole, przedszkolu) wydatków, które przedsiębiorca poniósł w celu należytego wykonania umowy dla ciebie. Zwrot, którego będziesz musiał dokonać, obejmuje wydatki poczynione przez organizatora do dnia wypowiedzenia umowy i co do zasady powinien nastąpić z ustawowymi odsetkami. Ponadto, zobowiązany jesteś do zapłaty takiej części wynagrodzenia, która odpowiada dotychczasowym czynnościom przyjmującego zlecenie przedsiębiorcy.

Wypowiedzenie dokonywane jest przez oświadczenie złożone drugiej stronie i wywiera skutek od chwili złożenia. Jeśli strony wprowadziły w umowie termin wypowiedzenia, identyczny bez względu na przyczynę rozwiązania umowy, to zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2012 r. (I ACa 450/12) także w przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn wygaśnięcie więzi obligacyjnych łączących strony umowy może nastąpić dopiero po upływie umownego terminu wypowiedzenia.

Podstawa prawna:

art. 746, 750 Kodeksu cywilnego