null

Wcześniejsza spłata kredytu - ważne dla konsumentów orzeczenie TSUE C-383/18

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski

TSUE stanął na stanowisku, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta

W dniu 11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny dla konsumentów wyrok w sprawie C−383/18. Trybunał rozpoznał w trybie prejudycjalnym wniosek złożony przez Sąd Rejonowy Lublin−Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w związku ze sporami, jakie powstały pomiędzy spółka Lexitor sp. z o.o. a odpowiednio Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo Kredytową im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A. i mBank S.A. TSUE stanął na stanowisku, że „prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.” Bank nie może więc ograniczać obniżenia kosztu kredytu do kosztów wyraźnie związanych z okresem obowiązywania umowy, ale musi proporcjonalnie obniżyć wszystkie koszty związane z kredytem – w tym koszty prowizji, opłaty przygotowawczej oraz ubezpieczenia. Podobnego zdania był wcześniej UOKiK oraz Rzecznik Finansowy. W podobnym tonie wypowiedział się także Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazując, że proporcjonalnemu zwrotowi powinny podlegać wszystkie koszty związane z kredytem, w tym opłata związana z prowizją za udzielenie kredytu. Odmienne stanowisko zajmował Związek Banków Polskich, który wskazywał, że proporcjonalnemu zwrotowi powinny podlegać koszty powiązane z okresem kredytowania. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał zaapelował do kredytodawców o respektowanie wyroku TSUE. Wskazał, że dla instytucji finansowych, banków stanowi on jasną informację, jak interpretować ten przepis. Jest to też dobry powód do tego, aby unormowały sytuację na rynku i zawierały ugody z klientami. Konsument, który spłacił kredyt, a kredytodawca się z nim nie rozliczył z pobranych opłat, powinien złożyć reklamację, powołując się na orzeczenie TSUE.

Załączniki: