null

Ważne terminy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. Termin na odpowiedź sprzedawcy na reklamację.

Sprzedawca nie tylko musi przyjąć każdą reklamację, musi też ją rozpatrzyć i ustosunkować się do niej w terminie 14 dni.

Jeżeli żądałeś naprawy lub wymiany rzeczy, bądź obniżenia ceny, brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni oznacza uznanie żądania zawartego w reklamacji za zasadne. Jeżeli odstąpiłeś od umowy i zażądałeś zwrotu ceny, brak reakcji sprzedawcy nie oznacza uznania twoich roszczeń.

 

2. Termin na załatwienie przez sprzedawcę reklamacji.

Uznanie przez sprzedawcę twojej reklamacji za zasadną oznacza, że musi on w rozsądnym czasie i bez powodowania dla ciebie nadmiernych niedogodności naprawić lub wymienić wadliwą rzecz. Jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku, masz prawo do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy, jeśli wada rzeczy jest istotna.

 

3. Roczny termin domniemania wady.

Ogólną zasadą jest, że sprzedawca odpowiada za te wady fizyczne, które istniały w momencie wydania towaru lub które wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze już w momencie jego wydawania.
Jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, to domniemywa się, że odpowiada za nią sprzedawca. Zatem, jeżeli zgłosisz reklamację wskazując na wadę towaru, która ujawniła się w okresie obowiązywania tego domniemania, to sprzedawca będzie musiał udowodnić, że za tę wadę nie odpowiada.

Natomiast po upływie roku od wydania rzeczy, domniemanie takie przestaje obowiązywać i musisz liczyć się z koniecznością udowodnienia, że faktycznie wada tkwiła w rzeczy w chwili jej wydania.

 

Podstawa prawna:
art. 535-576 Kodeksu cywilnego