null

Warszawa: Energetyczne Centrum z Radomia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
żarówka
© V. Yakobchuk

Spółka Energetyczne Centrum stosowała niezgodne z prawem praktyki. Niedozwolone działania związane były ze sprzedażą energii w domach konsumentów. Prezes UOKiK nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości ponad 90 tys. zł

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływały liczne skargi na praktyki Energetycznego Centrum dotyczące zawierania umów sprzedaży energii elektrycznej w czasie wizyt w domach konsumentów, kierowane przez klientów spółki, powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, Federację Konsumentów, przedsiębiorców oraz Urząd Regulacji Energetyki. W kwietniu 2012 roku UOKiK wszczął postępowanie przeciwko spółce. Wątpliwości Prezes Urzędu wzbudziła treść formularzy oraz sposób zawierania umów z konsumentami.

W wyniku postępowania ustalono m.in., że spółka nie wywiązywała się z obowiązku wręczania swoim klientom wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z prawem konsumenci, którzy zawierają umowę poza lokalem przedsiębiorcy np. poprzez akwizytora składającego wizytę w domu, mają prawo do odstąpienia od niej w ciągu 10 dni. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest poinformowanie o tym konsumenta i wręczenie mu formularza ułatwiającego odstąpienie od umowy. W opinii Urzędu zaniechanie przez spółkę obowiązku wręczenia wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy mogło utrudniać konsumentom korzystanie z przysługującego im prawa do rezygnacji z kontraktu.

Inna zakwestionowana praktyka polegała na uzależnianiu wznowienia dostarczania energii elektrycznej, po jej odcięciu z powodu zaległości w płatnościach, od wniesienia przez konsumenta dodatkowych opłat (np. opłata za wznowienie sprzedaży 250 zł, opłata za wysłanie wezwania do zapłaty 30 zł). Tymczasem zgodnie z prawem przedsiębiorca ma obowiązek wznowić dostarczanie energii elektrycznej niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających wstrzymanie świadczenia.

Prezes UOKiK stwierdziła stosowanie przez Energetyczne Centrum praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości  92 761 zł. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca może odwołać się do sądu.

To nie jedyne działanie podjęte przez Urząd w sprawie Energetycznego Centrum. W ubiegłym roku do sądu skierowany został pozew o uznanie za niedozwolone jednego z postanowień stosowanych we wzorach umownych przedsiębiorcy.

Bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw konsumenci uzyskają u powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów w urzędach miejskich lub starostwach powiatowych albo pod numerem telefonu 800 007 707 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Ponadto przy Urzędzie Regulacji Energetyki działa Punkt informacyjny dla odbiorców paliw i energii, który udziela pomocy konsumentom w sporach z przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Delegatura UOKiK w Warszawie
Tel. 22 55 60 107
E-mail: warszawa@uokik.gov.pl

Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 827 28 92, 55 60 314
Faks 22 826 11 86
E-mail: malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

 

Źródło: www.uokik.gov.pl