null

W jakiej sytuacji możesz złożyć reklamację

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Reklamację usługi telekomunikacyjnej możesz złożyć m. in. na:

  1. niedotrzymanie z winy operatora telekomunikacyjnego określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  2. niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej,
  3. nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

Reklamacja usługi telekomunikacyjnej może być przez ciebie złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana albo od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności. Po tym terminie twoja reklamacja nie zostanie rozpoznana, o czym operator telekomunikacyjny ma obowiązek cię poinformować. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej z dnia 24 lutego 2014 r.