null

Utrata płynności finansowej przez organizatora (gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa).

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Jeśli konsument kupuje pakiet usług turystycznych (ale nie jedną usługę), czyli imprezę turystyczną, jest chroniony przepisami na wypadek utraty płynności finansowej przez organizatora imprezy. Organizator imprez turystycznych, jak również pośrednik mają obowiązek zapewnić  klientom, na wypadek swojej niewypłacalności:

  • pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy wbrew obowiązkowi, nie zapewniają tego powrotu;
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.

Obowiązki te mogę być realizowane przez:

  • zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
  • zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub
  • przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli organizator wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy;

Wysokość zabezpieczenia – gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, posiadanego przez dany podmiot można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Niestety, w praktyce zabezpieczenie to często nie jest wystarczające na pokrycie wszystkich roszczeń klientów. Możliwa jest zatem sytuacja, gdy otrzymasz zwrot jedynie części zapłaconej przez ciebie kwoty. Pozostałej kwoty będziesz, być może, mógł domagać się w ewentualnym postępowaniu upadłościowym.

W przypadku utraty płynności finansowej przez biuro, swoje roszczenia finansowe należy kierować za pośrednictwem marszałka województwa właściwego dla siedziby biura podróży. Organ ten posiada kompetencje do dysponowania środkami, stanowiącymi zabezpieczenie klientów danego biura. Marszałek województwa jest również odpowiedzialny za udzielnie pomocy turystom, np. poprzez organizację ich powrotu do kraju. Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania tej pomocy, jak również formularze, jakie należy składać by uzyskać rekompensatę z gwarancji, dostępne są na stronach internetowych poszczególnych marszałków. Informacje na temat niewypłacalności organizatorów lub pośredników publikowane są także w aktualnościach na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Podstawa prawna:
art. 5 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych