null

Usługi turystyczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić, w jakim charakterze występuje biuro: organizatora, pośrednika, czy agenta, od tego bowiem zależy zakres obowiązków danego przedsiębiorcy i odpowiedzialność za sprzedaną imprezę turystyczną: 

organizator turystyki – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną;

pośrednik turystyczny – przedsiębiorca działający na zlecenie klienta;

agent turystyczny – przedsiębiorca pośredniczący w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, działa  na rzecz organizatora turystyki.

Działalność organizatora turystyki i pośrednika turystycznego wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; informacje na temat wpisu można sprawdzić u marszałka województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorcy lub w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (więcej informacji: www.turystyka.gov.pl); Cenne informacje o biurze podróży można pozyskać w Polskiej Izbie Turystyki lub regionalnych izbach turystyki. Warto też zasięgnąć opinii znajomych, którzy korzystali z usług danego biura.

Należy dokładnie przestudiować ofertę biura, a także wszystkie pisemne informacje na temat imprezy turystycznej zawarte w katalogu, folderach, broszurach, cenniku. Tzw. Ważne informacje dodatkowe, Program imprezy, Rady dla podróżujących, Co warto wiedzieć zawierają bardzo ważne wskazówki dla klientów biur podróży i stanowią integralną część umowy. Z nich można dowiedzieć się np. że pokój 3- osobowy to najczęściej pokój 2 – osobowy z dostawką, że doba hotelowa kończy się zwykle o godzinie 12.00, Warto wiedzieć, że obiekty hotelarskie posiadają kategorie  zgodne z przepisami kraju pobytu, dlatego warunki w nich panujące niekoniecznie mogą pokrywać się z naszym wyobrażeniem o obiekcie 3* lub 4*. Dlatego należy dokładnie czytać opis obiektu (zdjęcia w katalogu nie zawsze obrazują rzeczywisty stan obiektu), warto też zapytać znajomych czy przypadkiem nie mieli okazji spędzać urlopu w tym właśnie miejscu.

Częścią umowy niezwykle istotną są Ogólne warunki uczestnictwa, należy bardzo uważnie przestudiować treść tych postanowień, gdyż właśnie tam znajdują się najważniejsze informacje na temat obowiązków i praw organizatora i turysty. Wszelkie informacje pisemne powinny być podane w sposób dokładny, zrozumiały dla klienta i nie mogą wprowadzać go w błąd. W razie sporu wiążące są informacje pisemne nie zaś obietnice i zapewnienia pracownika biura podróży.

Umowa o świadczenie usług turystycznych powinna być zawarta na piśmie i określać m.in.: organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych miejsce pobytu lub trasę wycieczki czas trwania imprezy turystycznej program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług cenę imprezy turystycznej wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności. podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie oraz wyraźne sformułowanie okoliczności. które mogą spowodować podwyższenie ceny rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest od tego uzależniona sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji.

Usługa turystyczna to również usługa hotelarska czyli krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. W zakresie nieuregulowanym ustawą do umów z klientami zawieranych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy ogólne dotyczące ochrony konsumentów.

Zobacz także: