null

Umowy deweloperskie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem ustawy jest wzmocnienie i ochrona pozycji konsumenta w sytuacji zawierania umowy z deweloperem, której przedmiotem jest nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa przewiduje w szczególności:
1. obowiązki dewelopera w zakresie informowania konsumenta o warunkach inwestycji i treści zawieranej umowy;
2. instrumenty ochrony prawnej środków finansowych przekazanych przez konsumenta na realizację inwestycji w razie upadłości dewelopera;
3. obowiązki dewelopera związane z odbiorem lokalu i zgłaszaniem przez nabywców jego wad.

To tylko przykładowe i najważniejsze środki zabezpieczenia pozycji nabywcy.

Instrumentów ochrony konsumenta, który zamierza zawrzeć umowę deweloperską, zawartych w ustawie jest więcej, a wykorzystanie możliwości jakie one dają zależne jest często od decyzji samych konsumentów.

Przepisy ustawy nie znajdą zastosowania do następujących przypadków:
■ nabycia lokalu mieszkalnego przez nabywcę niebędącego osobą fizyczną;
■ sprzedaży lokali użytkowych albo udziału w takich lokalach (np. udział w garażu stanowiącym samodzielny lokal użytkowy — wielostanowiskowa hala garażowa);
■ sprzedaży lokalu mieszkalnego po ustanowieniu przez dewelopera jego odrębnej własności i wpisaniu tego prawa do księgi wieczystej;
■ zamiany nieruchomości (nabywca w rozliczeniu przekazuje inny lokal lub dom jednorodzinny z ewentualną dopłatą);
■ sprzedaży przez dewelopera gotowych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Obecnie na rynku deweloperskim konsument może spotkać się z następującymi rodzajami umów:
■ umowy rezerwacyjne - zawierane w formie pisemnej umowy mające na celu czasowe wyłączenie lokalu z oferty dewelopera w zamian za odpowiednią opłatę wnoszoną przez nabywcę (podlegajacą zwrotowi lub nie). Spotyka się również umowy rezerwacyjne, zawierające zobowiązanie dewelopera do zawarcia umowy przedwstępnej albo umowy deweloperskiej dotyczącej konkretnego lokalu.

Osoba zainteresowana zawarciem umowy deweloperskiej nie ma obowiązku zawarcia umowy rezerwacyjnej.
Treść umowy rezerwacyjnej, która odpowiada treści umowy deweloperskiej, może być próbą obejścia przepisów ustawy deweloperskiej (m.in. dot. obligatoryjnej formy aktu
notarialnego).

■ umowy przedwstępne — zawierane w formie pisemnej albo formie aktu notarialnego w odniesieniu do przedsięwzięć deweloperskich ukończonych i oddanych do użytku. W przedsięwzięciach deweloperskich będących w toku, nieposiadających jeszcze decyzji na użytkowanie, umowy przedwstępne zawierane są tylko w odniesieniu do lokalu użytkowego (garaż, boks, miejsce parkingowe) lub udziału w takim lokalu.

Innym rodzajem umów przedwstępnych są umowy, na podstawie których deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej w rozumieniu przepisów ustawy.

■ umowy deweloperskie — zawierane w formie aktu notarialnego, dotyczące przeniesienia na nabywcę będącego osobą fizyczną, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, prawa własności lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym;

■ umowy sprzedaży (ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu) — zawierane w formie aktu notarialnego, dotyczące np. nabycia lokalu mieszkalnego przez nabywcę niebędącego osobą fizyczną albo nabycia lokalu użytkowego.