null

Umowa zawarta w lokalu - umowne prawo do odstąpienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przykład:
Pani Iwona wykupiła trzymiesięczny karnet na zajęcia aqua-aerobic, była dwa razy na tych zajęciach, ale nie jest zadowolona ani z formy ani ze sposobu prowadzenia zajęć. Teraz żałuje, że zdecydowała się na to, najchętniej wycofałaby się z tego, ale nie bardzo wie, czy może i ewentualnie jak ma to zrobić

Jeśli zawarłaś umowę w lokalu przedsiębiorcy to ustawowe prawo odstąpienia od umowy ci nie przysługuje. Niewykluczone, że przedsiębiorca przyznał ci tzw. umowne prawo odstąpienia od umowy, w tej sytuacji musisz dokładnie zapoznać się z treścią umowy i jeśli w umowie znajduje się stosowny zapis o umownym prawie odstąpienia, to możesz z niego skorzystać na zasadach określonych w umowie. A jeżeli w umowie nie ma zapisu o umownym prawie odstąpienia, oznacza to, że nie możesz od umowy odstąpić, pozostaje więc wypowiedzenie umowy.

Nie wystarczy zadzwonić do przedsiębiorcy i powiedzieć, że już nie chcesz tego karnetu i rezygnujesz. Podobnie, jak nie wystarczy odesłanie do przedsiębiorcy dokumentu umowy, czy samego karnetu z dopiskiem rezygnuję. Takie działania nie wywołują żadnych skutków prawnych.

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony i nieoznaczony.

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy jest wypowiedzenie. Wywiera ono skutek na przyszłość, oznacza to, iż umowa wygasa dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia może być określony w umowie, ustawie lub wynikać ze zwyczaju. W przypadku braku terminu wypowiedzenia, umowa wygasa niezwłocznie po wypowiedzeniu, tj. z chwilą złożenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu. A oświadczenie woli jest złożone z chwilą, kiedy doszło do drugiej strony  w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią.

Jeśli umowa została zawarta na czas oznaczony - np. na okres 6 miesięcy, co do zasady umowa taka wygasa z upływem okresu, na który została zawarta. Jednak z uwagi na fakt, iż do umów o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy regulujące umowę zlecenia, umowę zawartą na czas oznaczony co do zasady można wypowiedzieć w każdym czasie, nawet bez ważnych powodów. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 września 2004 r. (IV CK 640/03) wskazując, że „Umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie (art. 746 k.c.).”

Jednakże należy pamiętać, iż w umowie zawartej na czas oznaczony prawo do jej wypowiedzenia może być również wyłączone. To wyłączenie nie może dotyczyć jednak sytuacji, kiedy przyczyną wypowiedzenia są ważne powody. Takie zastrzeżenie jest wówczas z mocy prawa nieważne, bo nie można zrzec się z góry prawa do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów.

Jeśli zdecydujesz się wypowiedzieć umowę obowiązany jesteś zwrócić przedsiębiorcy wydatki poczynione przez niego w celu należytego wykonania umowy, uiścić część wynagrodzenia odpowiadającego jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu - ponadto naprawić szkodę.

Wypowiedzenie dokonywane jest przez oświadczenie złożone drugiej stronie i wywiera skutek od chwili złożenia. Jeśli strony wprowadziły w umowie termin wypowiedzenia, identyczny bez względu na przyczynę rozwiązania umowy, to zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2012 r. (I ACa 450/12) także w przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn wygaśnięcie więzi obligacyjnych łączących strony umowy może nastąpić dopiero po upływie umownego terminu wypowiedzenia.

Przykład:
Pan Filip od ponad roku regularnie kilka razy w tygodniu chodzi na basen w ramach wykupionego karnetu, który po upływie roku na zasadach określonych w regulaminie przedłużył się na czas nieokreślony, jednak Pan Filip rozważa możliwość wypowiedzenia umowy.

W przypadku umów o charakterze ciągłym zawartych na czas nieokreślony, możesz bez wskazywania przyczyny wypowiedzieć taką umowę. Wypowiedzenia należy dokonać składając przedsiębiorcy oświadczenie, które wywiera skutek na przyszłość. Umowa wygasa dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia może być określony w umowie, ustawie lub wynikać ze zwyczaju. W przypadku braku terminu wypowiedzenia, umowa wygasa niezwłocznie po wypowiedzeniu, tj. z chwilą złożenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu. A oświadczenie woli jest złożone z chwilą, kiedy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią.

Podstawa prawna:

art. 746 kodeksu cywilnego,

art. 27 ustawy o prawach konsumenta

art. 61, 365¹ kodeksu cywilnego