null

Umowa z bankiem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Z pewnością zauważyłeś, że umowy zawierane z bankiem to na ogół gotowe szablony uzupełniane indywidualnymi danymi. Banki posługują się opracowanymi formularzami, tzw. wzorcami umownymi. Jest to dopuszczalne, o ile taki wzorzec (w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, tabele opłat i prowizji) został doręczony przed zawarciem umowy. Ogólne warunki umów i regulaminy bankowe, jako wzorce umowy, powinny być sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.

W podobny sposób mogą być także wprowadzane zmiany wzorców umownych.

Nie jest to jednak zupełnie dowolne. Przede wszystkim postanowienia wzorca nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Takie zapisy umowne są niedozwolone i określane są mianem klauzul abuzywnych, niedozwolonych postanowień umownych. Rejestr klauzul niedozwolonych jest prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i jest dostępny na stronie Urzędu.

Za postanowienia niedozwolone są uważane między innymi te, które uprawniają bank do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w umowie albo przewidują wyłącznie dla banku uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia, kształtują uprawnienie banku do zmiany warunków umowy zbyt ogólnie. Oznacza to, że bank nie może dowolnie zmieniać warunków wzorca umownego. Musi uzasadnić wprowadzoną zmianę, czyli po pierwsze podać podstawę dokonywanej zmiany wynikającą z umowy, wskazać, z jakich ważnych przyczyn modyfikuje np. regulamin lub tabelę opłat. Po drugie – ma obowiązek poinformować cię o dokonywanej zmianie w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią zmian. Jeżeli bank nie poinformował cię o dokonanej zmianie wzorca umownego, zmiana ta nie będzie dla ciebie wiążąca.

 

Przykłady klauzul niedozwolonych:

• Zmiany w Regulaminie Bank ogłasza w sposób ogólnodostępny w Placówkach terenowych Banku.

• Nie jest to prawidłowy sposób powiadomienia klienta o zmianie warunków umowy. Bank ma obowiązek poinformować konsumenta o zmianie warunków w sposób umożliwiający klientowi zapoznanie się ze zmianą, np. poprzez przesłanie pisma na adres korespondencyjny.

• Zmiany w Tabeli opłat i prowizji za czynności bankowe nie stanowią zmian warunków Umowy.

• Zmiana stawek opłat i prowizji jest zmianą warunków, podobnie jak wydłużenie lub skrócenie cyklu rozliczeniowego, terminu płatności, sposobu naliczania opłat.

 

Jeśli otrzymałeś pismo informujące o zmianie regulaminu albo tabeli opłat i prowizji, masz prawo sprawdzić, czy bank może dokonać zmiany. Oczywiście taka zmiana jako propozycja zmiany np. regulaminu wymaga twojej akceptacji. Jeśli nie zgadzasz się na proponowane przez bank zmiany, poinformuj o tym bank na piśmie. Możesz wypowiedzieć umowę w najbliższym terminie wypowiedzenia. Jeżeli z tej możliwości nie skorzystasz, wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać.

PAMIĘTAJ!

Jednostronna zmiana wzorca umownego, bez wskazanych we wzorcu ważnych przyczyn, nie jest dopuszczalna i może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową. W takiej sytuacji należy złożyć reklamację w banku. Jeżeli zostanie ona odrzucona, możesz zgłosić praktykę banku w formie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

 

Jeśli przedsiębiorca wprowadza zmiany wzorca umownego na podstawie niedozwolonego zapisu w umowie lub bez żadnej podstawy, albo nie poinformował cię o dokonaniu modyfikacji, możesz taką zamianę zakwestionować.

W pierwszej kolejności powinieneś złożyć reklamację do instytucji finansowej. W piśmie należy opisać działania przedsiębiorcy, czyli np. wskazać, że nie powiadomił cię o wprowadzeniu zmian albo nie jest uprawniony do dokonania zmiany, więc nie ma ona mocy wiążącej.

Jeśli bank nie odpowie pozytywnie, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.

W razie podejrzenia stosowania przez instytucję finansową niedozwolonego postanowienia umownego możesz zawiadomić Prezesa UOKiK. W zawiadomieniu warto opisać stosowaną przez przedsiębiorcę praktykę, próby wyjaśnienia sprawy, a także dołączyć wzorzec umowy zawierający niedozwoloną klauzulę oraz kopię dotychczasowej korespondencji z instytucją finansową. Prezes UOKiK może wydać decyzję uznającą zapis wzorca umowy za niedozwolony. Decyzja może także określić środki zmierzające do usunięcia skutków naruszenia zakazu stosowania niedozwolonych postanowień umownych, np. pisemne powiadomienie klientów o bezprawności wprowadzonych zmian, obowiązek rozliczenia i zwrotu nienależnie pobranych opłat. Prawomocna decyzja o uznaniu postanowienia za niedozwolone ma skutek wobec danego przedsiębiorcy oraz wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie kwestionowanego wzorca.

 

 

Podstawa prawna:

art. 384, 3841, 3851, 385, 3853  Kodeksu cywilnego

art. 23a, 23b, 23d ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów