null

Umowa rezerwacyjna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem umowy rezerwacyjnej, zgodnie z jej nazwą, jest rezerwacja wybranego przez ciebie lokalu lub domu jednorodzinnego.

Posiadając rezerwację, możesz wystąpić o kredyt na jego zakup. Deweloper nie sprzeda zarezerwowanego mieszkania w okresie obowiązywania umowy rezerwacyjnej, a ty zobowiązujesz się do podpisania umowy deweloperskiej w określonym umową terminie.

Umowa rezerwacyjna może być zawarta w dowolnej formie, niekoniecznie w formie aktu notarialnego, ale w celu zabezpieczenia twoich interesów powinna być zawarta na piśmie.

Postanowienia umowy rezerwacyjnej mogą być dobrowolnie kształtowane przez strony na zasadzie swobody umów. Dlatego przed podpisaniem uważnie przeczytaj umowę proponowaną przez dewelopera i jeśli masz jakieś uwagi – negocjuj jej warunki.

Przykład:
W umowie rezerwacyjnej, deweloper  żąda wpłaty określonej kwoty tytułem wynagrodzenia za czasowe wyłączenie lokalu ze sprzedaży. Zapisy takie są dozwolone. Wysokość wynagrodzenia możesz jednak negocjować. 

Dobra umowa rezerwacyjna:

  • umożliwia odstąpienie od umowy przez nabywcę, np. jeśli nie otrzyma kredytu na zakup mieszkania;
  • gwarantuje zwrot całości lub części wpłaconych środków w przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy;
  • jasno określa termin, w którym można złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Skutki wygaśnięcia umowy rezerwacyjnej
W przypadku upływu terminu, na który została zawarta umowa rezerwacyjna, umowa wygasa. Deweloper znowu będzie mógł oferować innym osobom lokal mieszkalny, którym się interesowałeś. Jeżeli umowa tak stanowi będzie mógł również zatrzymać wpłacone przez ciebie środki tytułem wynagrodzenia za rezerwację. Jeśli nadal jesteś zainteresowany lokalem, postaraj się wynegocjować z deweloperem aneks do umowy rezerwacyjnej, w której określicie nowy termin jej obowiązywania. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zawrzeć nową umowę rezerwacyjną po raz kolejny.

Czy umowa rezerwacyjna może być uznana za nieważną?
Do takiej sytuacji może dojść, gdy zarówno deweloper, jak i przyszły nabywca zobowiążą się w umowie rezerwacyjnej do zawarcia w określonym czasie umowy deweloperskiej, której przedmiotem będzie określony lokal mieszkalny lub dom za ustaloną cenę. W przypadku tak ukształtowanych warunków umownych, można uznać, że nie jest to umowa rezerwacyjna lecz umowa przedwstępna. W takim przypadku umowa przedwstępna powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Brak zachowania formy notarialnej umowy przedwstępnej, której celem jest zawarcie w przyszłości umowy deweloperskiej, skutkuje nieważnością tej umowy. W takim przypadku deweloper powinien zwrócić wpłacone w związku z umową rezerwacyjną środki.

 

Podstawa prawna:
art. 385 Kodeksu cywilnego
art. 2 ust. 2 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego