null

Umowa promocyjna.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Operatorzy telekomunikacyjni masowo posługują się wszelkiego rodzaju promocjami. Często polegają one na tym, że oferują zawarcie umowy na czas określony, najczęściej roku albo dwóch lat i w związku z tym oferują ulgę, na przykład w comiesięcznej opłacie abonamentowej, w opłacie za przyłączenie do sieci albo ulgę na telefon, smartfon lub inne urządzenie (które bywa wtedy sprzedawane za złotówkę, choć jego wartość jest wielokrotnie większa).

Do umów wpisywane są postanowienia przewidujące karę umowną w postaci zwrotu udzielonej ulgi w przypadku rozwiązania takiej umowy przez ciebie przed upływem okresu, na jaki została zawarta (lub przez operatora z twojej winy).

Pamiętaj o tym, że operator nie może w każdym czasie żądać kary umownej w wysokości całej przyznanej ulgi, ani tym bardziej wyższej kary umownej, niż wysokość przyznanej ulgi.

Przepisy prawa telekomunikacyjnego ograniczają wysokość ulgi z tytułu rozwiązania umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta, do wysokości wartości przyznanej ulgi, ale pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Roszczenie nie przysługuje operatorowi w przypadku, kiedy rozwiążesz umowę przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telefon, smartfon, tablet lub inne tego typu urządzenie.

Oznacza to, że jeżeli zawarłeś umowę na czas określony 24 miesięcy, a ulga w opłacie abonamentowej wynosi 10 złotych miesięcznie (zamiast 20 złotych miesięcznie, płacisz 10 złotych, co sprawia, że przez okres 24 miesięcy uzyskujesz 240 złotych) i rozwiążesz jednostronnie taką umowę po upływie roku, operator nie może żądać od ciebie zwrotu kwoty wyższej, niż 120 złotych, czyli połowy przyznanej ulgi w opłacie abonamentowej. Sytuacja wygląda analogicznie, jeżeli ulga dotyczyła przyłączenia do sieci lub kupna telefonu. Wysokość każdej ulgi i zasady zwrotu muszą być wyraźnie określone w umowie.

Podstawa prawna:

art. 56-80, art. 104-108 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne

art. 84-88, art. 385 1 – 385 3 kodeksu cywilnego

art. 2-7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Rozdział 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych z dnia 16 grudnia 2010 r.