null

Umowa o świadczenie usług turystycznych – informacje ogólne.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Umowa o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych wymaga formy pisemnej.

Przed zawarciem takiej umowy, organizator ma obowiązek przekazać nam część informacji dotyczących usługi. Obowiązek ten dotyczy:

 • ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej,
 • informacji o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Jeżeli biuro podróży przedstawia swoją ofertę w katalogach, broszurach, czy folderach jest obowiązany wskazać w tych materiałach w sposób dokładny i zrozumiały:

 1. cenę imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposób jej ustalenia;
 2. miejsce pobytu lub trasę imprezy;
 3. rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu;
 4. położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu;
 5. ilość i rodzaj posiłków;
 6. program zwiedzania i atrakcji turystycznych;
 7. kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny;
 8. termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń;
 9. podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy;
 10. ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

Informacje te nie mogą wprowadzać klientów w błąd.

Jeżeli umowa zawarta z klientem nie zawiera odmiennych postanowień, to odpowiednie wskazania zawarte w informacjach pisemnych, stają się elementem umowy. Zasada ta dotyczy zarówno informacji zawartych na stronach internetowych, jak i w papierowych folderach.

Podstawa prawna:
art. 12, 13 i 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych