null

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z przepisami prawa, umowy o nauczanie zawierane przez konsumentów z uczelnią wyższą, szkołą policealną, innymi placówkami oświatowymi, bądź wychowawczymi, takimi jak przedszkole, czy żłobek, mają charakter umowy zlecenia. Są to umowy wzajemne, w których obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej strony ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. I tak, przedsiębiorca świadczy usługi edukacyjne, za które konsument uiszcza czesne lub inne opłaty (wynagrodzenie).

Przykład:
Pani Ewa jest mamą czteroletniego Adasia, który od września idzie do przedszkola. Pani Ewa, zapisała Adasia kilka miesięcy temu do prywatnego przedszkola, na wypadek gdyby nie został przyjęty do publicznego przedszkola, które dysponowało ograniczoną liczbą miejsc. Zawarła z prywatnym przedszkolem umowę o odpłatne świadczenie usług.

W ramach tej umowy, przedszkole świadczy na rzecz dziecka usługi z zakresu opieki, wychowania i edukacji, a konsument płaci za te usługi wynagrodzenie – miesięczne czesne. Umowa może przewidywać jeszcze inne opłaty, np. jednorazowe wpisowe, które najczęściej są wpłacane w chwili zapisywania dziecka do przedszkola.

W przypadku umowy z przedszkolem, przepisy prawa nie zawierają obowiązku sporządzenia jej w określonej formie. Jednak mając na uwadze swoje interesy, powinieneś dążyć do zawarcia umowy w formie pisemnej. Tak, abyś w przypadku ewentualnego sporu mógł wykazać, czego dokładnie dotyczyła umowa i na co umówiłeś się z przedsiębiorcą. Jedynie w przypadku umów zawieranych przez studenta z uczelnią, tj. publiczną lub niepubliczną szkołą wyższą, istnieje obowiązek sporządzenia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezachowanie pisemnej formy umowy powoduje, iż umowa ta jest nieważna z mocy prawa.

Przykład:
Pan Mateusz kilka dni temu odebrał decyzję o przyjęciu na studia wraz z informacją, w jakim terminie należy podpisać umowę. Po kilku dniach udał się na uczelnię dopełnić wszystkich formalności. Gdyby umowa nie została podpisana przez niego i/lub przez władze uczelni, umowa by nie istniała i nie byłoby żadnych zobowiązań stron: Mateusz nie byłby studentem, a uczelnia nie mogłaby żądać zapłaty za studia.

Jeśli jesteś zainteresowany zawarciem umowy z uczelnią wyższą masz możliwość dokładnego zapoznania się z warunkami takiej umowy, bowiem każda publiczna i niepubliczna szkoła wyższa jest obowiązana umieścić wzór umowy na swojej stronie internetowej.

Podstawa prawna:

art. 60, 73 § 1, 487 § 2, 750 Kodeksu cywilnego,

art. 160 a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym