null

Termin wykonania umowy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawierając z Tobą umowę na odległość przedsiębiorca musi cię wyraźnie poinformować o terminie, w którym zamówiony towar zostanie ci dostarczony lub usługa zostanie wykonana albo jej wykonywanie się rozpocznie.

PAMIĘTAJ!
Sprzedawca obowiązany jest wydać rzecz kupującemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy (chyba, że umowa stanowi inaczej).

Jeżeli termin na dostarczenie towaru już nadszedł, a towar nie został dostarczony, możesz:

  • wezwać przedsiębiorcę do dostarczenia towaru, wyznaczając mu do tego dodatkowy termin, czyli wysłać do niego pismo, w którym wyznaczysz dodatkowy termin do wykonania umowy i wezwiesz przedsiębiorcę do dostarczenia towaru w wyznaczonym przez ciebie terminie;
  • w przypadku umów zawieranych na odległość możesz także odstąpić od umowy, bez wykazywania dodatkowych przesłanek, niezbędnych w przypadku innych rodzajów umów.

Jeżeli termin na wykonanie usługi lub rozpoczęcie wykonywania usługi już nadszedł,
a przedsiębiorca odpowiednio nie wykonał lub nie rozpoczął wykonywania usługi, możesz:

  •  wezwać przedsiębiorcę do wykonania usługi, wyznaczając mu odpowiedni dodatkowy termin do wykonania, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będziesz uprawniony do odstąpienia od umowy (nawet, jeżeli upłynie już czternastodniowy termin od zawarcia umowy, uprawniający cię do odstąpienia od umowy bez podawania żadnych przyczyn, o którym mowa w kolejnym punkcie).

Jeżeli wskutek niewykonania umowy w terminie poniosłeś szkodę, możesz domagać się naprawienia tej szkody przez przedsiębiorcę, na przykład wzywając go do zapłaty odpowiedniej kwoty (w wysokości szkody poniesionej przez ciebie z powodu niewykonania przez przedsiębiorcę umowy w terminie).

 

Podstawa prawna:
art.12 ustawy o prawach konsumenta
art. 491, art. 471, art. 543 [1] kodeksu cywilnego