null

Termin rozpatrzenia reklamacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Instytucja finansowa rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. 

Decyzja powinna być dostarczona w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na twój wniosek. 

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających instytucji finansowej rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony. W tym przypadku instytucja finansowa musi wyjaśnić przyczynę opóźnienia, wskazać, jakie okoliczności muszą zostać ustalone w celu rozstrzygnięcia sprawy i określić przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Brak odpowiedzi w ww. terminie skutkuje uznaniem reklamacji za uwzględnioną zgodnie z twoim żądaniem.

 

PAMIĘTAJ!

W przypadku niedotrzymania ustawowego terminu na odpowiedz, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

 

Oznacza to, że brak odpowiedzi w ciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji, a w przypadku wydłużenia terminu rozpatrywania – brak odpowiedzi w dodatkowym wyznaczonym terminie, skutkuje uznaniem twojego roszczenia, zgodnie z art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

 

 

Podstawa prawna:

art. 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym