null

Tajemnica bankowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Banki to instytucje szczególne. Gromadzą oszczędności klientów, inwestują, prowadzą rachunki, badają zdolność kredytową udzielając kredytu. Dzięki temu są administratorami szczególnie wrażliwych danych – nie tylko danych osobowych, ale i danych dotyczących zatrudnienia, wynagrodzenia, wykonywanych transakcji, stanie posiadanych środków i kwocie zadłużenia. Z tych względów obowiązuje je z mocy prawa tzw. tajemnica bankowa.

Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe muszą zachować tajemnicę bankową. Obowiązek zachowania dyskrecji spoczywa nie tylko na banku, ale i na wszystkich jego pracownikach oraz osobach współpracujących, np. pośrednikach, zarówno obecnych, jak i byłych.

Tajemnicą objęte są wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej - uzyskane w czasie negocjacji, podczas zawierania i późniejszej realizacji umowy. Bank może wykorzystywać tylko te dane, które są niezbędne do wykonania umowy.

Z uwagi na obowiązującą tajemnicę bank nie może udostępniać danych osobom trzecim, nieupoważnionym, nawet domownikom i bliskim członkom rodziny. Bezprawne ujawnienie tajemnicy bankowej pociąga za sobą sankcje karne i cywilne, bank ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.

Ustawa określa także krąg instytucji, które mogą uzyskać dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową. Należą do nich między innymi banki i instytucje finansowe, Komisja Nadzoru Finansowego, Najwyższa Izba Kontroli, Generalny Inspektor Danych Osobowych, Rzecznik Finansowy, wojsko, policja, prokuratorzy oraz sądy - oczywiście w ustawowo określonych okolicznościach.

Tajemnica bankowa nie obowiązuje oczywiście wobec klienta, którego informacje dotyczą. Oznacza to, że jako klient masz prawo do pełnego dostępu do tych danych.

Możesz również upoważnić na piśmie bank do udzielania określonych informacji wskazanej osobie. Tylko na takiej podstawie - pisemnego upoważnienia - bank może przekazać dane innej osobie.

Warto o tym pamiętać, jeśli chcesz skorzystać z pomocy Rzecznika Konsumentów w rozstrzygnięciu sporu z bankiem. Do wniosku trzeba dołączyć upoważnienie banku do ujawnienia i przekazania informacji objętych tajemnicą bankową Rzecznikowi działającemu w sprawie. Upoważnienie własnoręcznie podpisane, w oryginalnym egzemplarzu należy załączyć do wniosku. Podpis złożony na upoważnieniu musi się zgadzać ze wzorem podpisu składanym w banku.

 

PAMIĘTAJ!

warunkiem wystąpienia Rzecznika Konsumentów w twojej sprawie jest udzielenie bankowi upoważnienia do udostępnienia i przekazania Rzecznikowi informacji objętych tajemnicą bankową.

 

 

Podstawa prawna:

art. 104, 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2010 roku, sygn. akt IV CSK 428/09