null

Środki zaskarżenia prowadzonej egzekucji na podstawie nakazu zapłaty, którego ci nie doręczono.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przykład:
Pan Piotr zalogował się do banku żeby zrobić przelew i ku swojemu zdziwieniu zobaczył, że otrzymał wynagrodzenie w mniejszej kwocie, niż powinien. Nie wiedział dlaczego. Niezwłocznie udał się do działu kadr wyjaśnić zaistniałą sytuację. Dowiedział się, że jego wynagrodzenie zostało pomniejszone, bo komornik wszczął egzekucję z wynagrodzenia za pracę na wniosek wierzyciela - Banku, w którym Pan Piotr wziął kiedyś pożyczkę, wskutek wydanego nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Jeżeli informację o sprawie sądowej uzyskałeś dopiero wskutek informacji o zajęciu przez komornika twojego wynagrodzenia za pracę, to jest bardzo prawdopodobne, iż komornik wszczął egzekucję na podstawie wydanego przez sąd nakazu zapłaty, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Jeżeli nie otrzymałeś z sądu żadnego orzeczenia tj. nakazu zapłaty, powinieneś skontaktować się z komornikiem, żeby uzyskać informację jaki sąd wydał nakaz zapłaty. Mając już te informacje możesz również skontaktować się z sądem, który orzekał w twojej sprawie. W ten sposób uzyskasz więcej informacji na temat sprawy, np. czego dotyczyła albo na jaki adres został wysłany nakaz zapłaty, pamiętaj, że przysługuje ci również prawo przeglądania akt sprawy.

Jeśli nakaz zapłaty doręczono na adres, pod którym nie mieszkasz od wielu lat i nie zgadzasz się z treścią wydanego nakazu zapłaty gdyż np. uważasz, że nie masz żadnego zadłużenia wobec podmiotu, który złożył pozew o zapłatę powinieneś niezwłocznie podjąć czynności mające na celu wstrzymanie egzekucji, tym bardziej, jeśli nakaz zapłaty dotyczy niezasadnego roszczenia. Sposobem obrony pozwanego przed nakazem zapłaty jest sprzeciw od nakazu zapłaty, który powinieneś wnieść w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty. Fakt, iż jest już prowadzona egzekucja komornicza oznacza, że najprawdopodobniej został wydany nakaz zapłaty, który został doręczony na wskazany przez powoda adres pozwanego. Doręczenie uznawane jest za skuteczne, jeśli adresat nie odbierze go z placówki pocztowej po dwukrotnym awizo. Następnie nakaz zapłaty uprawomocnił się z uwagi na to, iż w terminie dwóch tygodni od doręczenia, nie został złożony sprzeciw od nakazu zapłaty. Zaś prawomocne orzeczenie sądu z nadaną przez sąd klauzulą wykonalności jest podstawą do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

W twojej sytuacji, z uwagi na prowadzoną przez komornika egzekucję, samo złożenie sprzeciwu już nie wystarczy. Powinieneś złożyć również wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Wniosek ten jest uzasadniony w sytuacji kiedy bez swojej winy nie złożyłeś sprzeciwu. We wniosku tym musisz uprawdopodobnić okoliczności, które uniemożliwiły ci złożenie sprzeciwu w ustawowym terminie. Zatem powinieneś wykazać, iż nakaz zapłaty doręczono na adres, pod którym np. nie mieszkasz od kilku lat, zatem nie mogłeś złożyć sprzeciwu, bo nawet nie wiedziałeś, że wydano nakaz zapłaty. Musisz jednak pamiętać, że taki wniosek możesz złożyć w ciągu tygodnia od ustania przyczyny uchybienia. W twoim przypadku będzie to tydzień od dnia, w którym dowiedziałeś się, że był wydany nakaz zapłaty. Razem z tym wnioskiem musisz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Pisma te tj. wniosek o przywrócenie terminu jak i sprzeciw składasz do sądu, który wydał ten nakaz zapłaty. Złożenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie, ani wykonania orzeczenia, czyli komornik może dalej prowadzić egzekucję. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia (egzekucję).

Mając na uwadze, że komornik prowadzi egzekucję z twojego wynagrodzenia za pracę w celu zaspokojenia wierzyciela, a roszczenie wierzyciela nie jest zasadne powinieneś oprócz wspomnianego już wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty i samego sprzeciwu, złożyć do sądu zażalenie na postanowienie o nadaniu nakazowi klauzuli wykonalności, w ciągu siedmiu dni od uzyskania informacji o wszczęciu egzekucji, do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W zażaleniu należy wskazać okoliczności, świadczące o tym, iż sąd błędnie uznał nakaz zapłaty za prawidłowo doręczony, a w konsekwencji nakaz nie powinien się w ogóle uprawomocnić. Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nie podlega opłacie sądowej.

Podstawa prawna:

art. 168, art. 169, art. 795, art. 781 kodeksu postępowania cywilnego,

art. 3 ust. 2 pkt 2, 95 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych