null

Sprzedaż konsumencka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Z dniem 25 grudnia 2014 r. przestały m.in. obowiązywać ustawy:

- o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271, z późn. zm.).

Od dnia obowiązywania nowej ustawy:

- odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru regulują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi - art. 556 k.c. do 576 (1) k.c., natomiast gwarancję regulują przepisy od art. 577 k.c. do 581 k.c.

Ustawa o prawach konsumenta reguluje:

- obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;

- zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;

- zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza

lokalem przedsiębiorstwa;

- zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

Nowe przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego dotyczą tylko umów, które zostały zawarte po 25 grudnia 2014 r.

 

Do umów konsumenckich zawartych przed 25 grudnia 2014 r. nadal stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 1176 z późn. zm.).