null

Sprzeciw od nakazu zapłaty.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przykład:
Pani Wanda była pewna, że zapłaciła wszystkie faktury za prąd i nie ma żadnych zaległości z tego tytułu. Znalazła również potwierdzenie płatności. Wiedziała, że musi się odwołać od tego orzeczenia, czyli wnieść sprzeciw. Przeczytała jeszcze raz pouczenie z sądu, żeby wiedzieć jak ma to zrobić.

Jeśli odebrałaś nakaz zapłaty oznacza to, iż w tej konkretnej sprawie jesteś pozwanym i jeśli nie zgadzasz się z treścią wydanego nakazu zapłaty powinnaś w terminie dwóch tygodni od dnia odebrania nakazu zapłaty wnieść sprzeciw.

Jeśli nakaz zapłaty wydał e-sąd w Lublinie:

  • Sprzeciw możesz wnieść w tradycyjny sposób wysyłając pismo procesowe za pośrednictwem poczty, najlepiej listem poleconym.
  • Możesz również złożyć sprzeciw w formie elektronicznej, po zarejestrowaniu się na portalu www.e-sad.gov.pl i uzyskaniu loginu i hasła. Jeśli zdecydujesz się na złożenie sprzeciwu w formie elektronicznej, od tego momentu droga ta (elektroniczna) pozostanie już wyłącznym sposobem komunikowania się z sądem w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Jeśli złożysz sprzeciw po upływie dwóch tygodni sąd odrzuci twój sprzeciw i tym samym wydany nakaz zapłaty stanie się prawomocny, w konsekwencji czego powód będzie mógł skierować sprawę do komornika w celu wyegzekwowania dochodzonej należności.

Treść sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym może ograniczać się do stwierdzenia, że nie zgadzasz się z treścią wydanego przez e-sąd nakazu zapłaty. W sprzeciwie nie musisz wskazywać zakresu zaskarżenia, okoliczności faktycznych i dowodów na ich potwierdzenie, ani uzasadnienia sprzeciwu. Jednak z uwagi na to, że sprzeciw od nakazu zapłaty jest pismem procesowym powinien spełniać wymogi określone przepisami prawa. Zatem w piśmie powinieneś oznaczyć sąd, do którego wnosisz sprzeciw, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich pełnomocników, rodzaj pisma, oświadczenie, że kwestionujesz wydany nakaz zapłaty, własnoręczny podpis.

Niezależnie od tego kto wydał nakaz zapłaty tj. sąd czy referendarz sądowy, sprzeciw od tego nakazu wnosisz do sądu, który go wydał, czyli lubelskiego e-sądu.

Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie sądowej. Niezależnie od tego w jakiej formie złożysz sprzeciw od nakazu zapłaty, jeśli złożysz go skutecznie (w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty) nakaz zapłaty traci moc w całości, a e-sąd przekaże sprawę do sądu, w którego okręgu masz miejsce zamieszkania. I dopiero po przekazaniu sprawy do postępowania przed sądem właściwości ogólnej, powinnaś być zobowiązana do złożenia pisma przygotowawczego i pouczona o obowiązku wspierania postępowania.

Może zdarzyć się sytuacja, że nakaz zapłaty, który odebrałaś został wydany w tradycyjnym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy w konkretnym mieście. Wówczas sprzeciw musisz złożyć formie pisemnej, jeśli zdecydujesz się wysłać pismo za pośrednictwem poczty, to najlepiej listem poleconym. W przypadku sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym obowiązują bardziej rygorystyczne zasady niż przy sprzeciwie od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Pismo zawierające sprzeciw musi odpowiadać warunkom pisma procesowego, a oprócz tego, w piśmie tym musisz wskazać oznaczenie nakazu zapłaty, zakres zaskarżenia (tj. czy zaskarżasz nakaz w całości czy w części), zarzuty formalne, które należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie związane z zarzutami przeciwko żądaniu pozwu i sposobem obrony.

Sprzeciw wobec nakazu zapłaty nie podlega opłacie sądowej. Sprzeciw powinnaś wnieść do sądu, który wydal nakaz zapłaty, a jeśli nakaz był wydany przez referendarza sądowego, wówczas sprzeciw powinnaś wnieść do sądu do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Jeśli pozew, który doręczono ci wraz z nakazem zapłaty został sporządzony na urzędowym formularzu, wówczas również ty jesteś zobowiązany złożyć sprzeciw na urzędowym formularzu.

Wzory formularzy dostępne są na stronie ministerstwa sprawiedliwości pod adresem
https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/form5_sp.pdf
https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/form2_wd.pdf

Podstawa prawna:

art. 503 – 505, 505[35], 505[36] kodeksu postępowania cywilnego