null

Skutki stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych – uprawnienia konsumenta wobec którego je zastosowano.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli spotkałeś się z nieuczciwą praktyką rynkową, a twój interes został przez to zagrożony lub naruszony, możesz żądać od przedsiębiorcy, który stosuje taką praktykę:

1)  zaniechania tej praktyki; przykładowo zażądać od przedsiębiorcy, żeby usunął reklamę wprowadzającą w błąd z witryn swojego sklepu;

2)  usunięcia skutków tej praktyki; usunięcie skutków będzie różne, w zależności od konkretnej praktyki, której dopuszczał się w stosunku do ciebie przedsiębiorca; przykładowo może to być wywieszenie w witrynie sklepu dodatkowych, brakujących informacji na temat cech danego produktu, które dadzą konsumentowi niezbędną wiedzę umożliwiającą mu podjęcie świadomej decyzji o zakupie;

3)  złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; przykładowo może to być opublikowanie w prasie ogłoszenia o tym, że informacja, która robiła wrażenie artykułu prasowego była w rzeczywistości reklamą, ogłoszenie powinno pojawić się w tej samej gazecie, w której pojawiła się reklama;

4)  naprawienia wyrządzonej szkody, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu; przykładowo może to być unieważnienie umowy ubezpieczenia na życie i zwrot konsumentowi kwot wpłaconych na poczet tej umowy;

5)  zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów; przykładowo nakazanie przedsiębiorcy przekazania określonej kwoty na cele statutowe fundacji, która zajmuje się ochroną konsumentów.

 

Ocena czy dana praktyka jest nieuczciwą praktyką rynkową jest dokonywana także biorąc pod uwagę ciebie i twoje predyspozycje – czy jako przeciętny konsument, a więc osoba dostatecznie dobrze poinformowana, uważna i ostrożna, mimo wszystko podjąłeś decyzję, której byś nie podjął, gdyby przedsiębiorca nie zastosował w stosunku do ciebie nieuczciwej praktyki rynkowej. Chodzi o taką praktykę przedsiębiorcy, na skutek której nie tylko osoba gorzej poinformowana, podatna na podejmowanie pochopnych decyzji (przykładowo osoba chora, dziecko) podjęłaby niekorzystną dla siebie decyzję z uwagi na postawę przedsiębiorcy, ale także osoba ostrożna, dobrze poinformowana podjęła taką decyzję na skutek praktyki przedsiębiorcy. Wtedy uznaje się, że jest to praktyka nieuczciwa.

 


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym