null

Skutki nieterminowego opłacania faktur za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydaje się być oczywistym, że każdy z nas zobowiązany jest do opłacania  otrzymanych faktur za pobraną wodę czy też odprowadzone ścieki w wyznaczonym terminie. Niestety, zdarzają się sytuacje, w których spóźniłeś się z opłatą. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo wówczas naliczyć ci odsetki za opóźnienie. Co się stanie jednak, kiedy rachunków nie opłacisz w ogóle? Sprawdź, jakie konsekwencje może nieść ze sobą takie zaniechanie.

Przerwanie świadczenia usług

W sytuacji, gdy zwlekasz z zapłatą co najmniej za dwa pełne okresy obrachunkowe, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uprawnione jest na podstawie przepisów prawa do wstrzymania zaopatrzenia w wodę.  Zaprzestanie świadczenia usług poprzedzone powinno być upomnieniem w sprawie uregulowania powstałego zadłużenia. Do odcięcia dopływu wody dochodzi w przypadku dalszego nieuregulowania w/w należności. Wówczas przedsiębiorstwo ma obowiązek udostępnić ci zastępczy punkt poboru wody (np. beczkowóz).

Pamiętaj! Informacja o zamiarze odcięcia wody (w tym sposobie udostępniania zastępczego punktu poboru wody) powinna trafić do ciebie na co najmniej 20 dni przed wstrzymaniem zaopatrzenia w wodę.

Wypowiedzenie umowy

Nagminne nieregulowanie należności za usługi, oprócz przerwania dostaw wody, może doprowadzić również do wypowiedzenia umowy przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Może ono jednak uczynić to tylko w przypadkach enumeratywnie wymienionych w ustawie i po wyczerpaniu wyżej opisanej procedury.

Wypowiedzenie może nastąpić gdy:

  • przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
  • nie uiściłeś należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
  • jakość wprowadzanych przez ciebie ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
  • został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Po złożeniu pisemnego wypowiedzenia umowy i upłynięciu okresu wypowiedzenia, przedsiębiorstwo dokona demontażu wodomierza, a następnie wystawi ci fakturę końcową. Rozwiązanie umowy nie oznacza, że przedsiębiorstwo zrezygnowało ze swoich roszczeń. Pamiętaj, że wszelkie zaległości w płatnościach mogą być dochodzone przez przedsiębiorstwa na drodze postępowania sądowego.

Podstawa prawna:

art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny