null

SKOK-i

Drukuj otwiera się w nowej karcie

SKOK-i, czyli spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie są bankami. To instytucje finansowe będące spółdzielniami. Mają swoją odrębną regulację ustawową, dotyczą ich również wybrane przepisy prawa bankowego, jak i prawa spółdzielczego. Utworzenie SKOK-u wymaga zezwolenia KNF, zastrzeżone jest również posługiwanie się określeniem kasa

 

SKOK-i to spółdzielnie, więc oferują usługi wyłącznie członkom spółdzielni. SKOK-i gromadzą środki pieniężne swoich członków, udzielają  im  pożyczek  i  kredytów,  przeprowadzają  na  ich  zlecenie rozliczenia finansowe. Jeśli chcesz skorzystać z usług SKOK-u, musisz zostać jego członkiem, co wiąże się między innymi z obowiązkiem uiszczenia wkładu i opłatami członkowskimi. Działalność SKOK-ów podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Depozyty kas także są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości w złotych 100 000 euro. 

SKOK-i mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Tajemnica obejmuje wszystkie informacje uzyskane w czasie negocjacji, zawierania i realizacji umowy na podstawie której kasa świadczy usługę swojemu członkowi. Dostęp do tajemnicy mają wyłącznie członkowie organów oraz pracownicy kasy. Tajemnica zawodowa obowiązuje w trakcie, jak i po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu stosunku pracy. 

Tajemnica zawodowa nie obowiązuje oczywiście wobec klienta, którego informacje dotyczą. Oznacza to, że jako klient masz prawo do pełnego dostępu do tych danych.

Możesz również upoważnić na piśmie kasę do udzielania określonych informacji wskazanej osobie. Tylko na takiej podstawie - pisemnego upoważnienia - bank może przekazać dane innej osobie.

Warto o tym pamiętać, jeśli chcesz skorzystać z pomocy Rzecznika Konsumentów w rozstrzygnięciu sporu z kasą. Do wniosku trzeba dołączyć upoważnienie kasy do ujawnienia i przekazania informacji objętych tajemnicą zawodową Rzecznikowi działającemu w sprawie. Upoważnienie własnoręcznie podpisane, w oryginalnym egzemplarzu należy załączyć do wniosku. Podpis złożony na upoważnieniu musi się zgadzać ze wzorem podpisu składanym w kasie.

 

PAMIĘTAJ!

warunkiem wystąpienia Rzecznika Konsumentów w twojej sprawie jest udzielenie kasie upoważnienia do udostępnienia i przekazania Rzecznikowi informacji objętych tajemnicą zawodową.

 

 

Podstawa prawna:

art. 2, 3, 5, 7, 9e ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

art. 2 ust. 28, 5, 18, 19, 21, 24, 35 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji