null

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Sąd Polubowny przy KNF rozstrzyga spory pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy instytucjami finansowymi a odbiorcami świadczonych przez nie usług. Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, przekracza 500 zł oraz o prawa niemajątkowe
Istnieją dwie drogi rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym KNF.

Jedną z nich jest postępowanie mediacyjne, które może być przeprowadzone, jeżeli obie strony sporu strony sporu wyrażają zgodę na przeprowadzenie mediacji w istniejącym pomiędzy nimi sporze.

Mediacja polega na poszukiwaniu rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami, które w obecności mediatora dążą do zawarcia ugody akceptowanej przez obie strony sporu. Ważna jest obecność mediatora, którego celem jest pomoc w osiągnięciu porozumienia pomiędzy stronami sporu. Mediator jest bezstronną osobą wybieraną zgodnie przez strony, nie jest doradcą ani rzecznikiem żadnej ze stron, jego jedynym zadaniem jest pomoc w osiągnięciu ugody.  Ugoda zawarta pomiędzy stronami sporu ma, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Jeżeli stronom nie uda się osiągnąć porozumienia i postępowanie mediacyjne zakończy się niepowodzeniem, strony mogą skorzystać z możliwości poddania sporu rozstrzygnięciu przez Sąd Polubowny przy KNF. W takim przypadku wymagana jest odrębna zgoda obu stron sporu.

Opłata za mediację wynosi 250 zł od każdej ze stron. Jeżeli dojdzie do porozumienia pomiędzy stronami zwracane jest 70% opłaty. W przypadku nie zawarcia ugody w postępowaniu, opłata nie jest zwracana. Opłatę należy uiścić po uzyskaniu zgody na mediacje drugiej strony sporu.

Drugą formą rozstrzygnięcia sporu jest  postępowanie przed Sądem Polubownym  przy  KNF.  Arbiter rozstrzyga, kto ma rację w powstałym sporze. Postępowanie może być przeprowadzone, jeżeli obie strony wyrażają zgodę na rozstrzygnięcie istniejącego pomiędzy nimi sporu przez Sąd Polubowny. Postępowanie sądowe zawsze poprzedzone jest mediacją, która jest prowadzona przez bezstronnego mediatora. W przypadku kiedy nie uda się zawrzeć ugody w drodze mediacji, sprawa automatycznie przekazywana jest do arbitra Sądu Polubownego, który rozstrzyga spor.

W przypadku spraw o wartości poniżej 50 tys. zł strony wspólnie wskazują osobę arbitra, jeśli zaś nie dojdą do porozumienia, arbitra wskazuje Prezes Sądu Polubownego. W przypadku spraw, których wartość przedmiotu sporu przekracza 50 tys. zł, spor rozstrzygany jest przez trzech arbitrów, każda ze stron samodzielnie wskazuje jednego z arbitrów. Z kolei dwóch wybranych arbitrów – wspólnie wybiera trzeciego – superarbitra.

W sprawie, w której powodem jest odbiorca usług finansowych opłata jest stała wynosi 250 zł, w pozostałych przypadkach uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu i wynosi nie mniej niż 250 zł. Opłatę należy uiścić po uzyskaniu zgody drugiej strony sporu na rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd Polubowny. Ostateczne rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zapada w orzeczeniu kończącym postępowanie. W przypadku przegrania sprawy konsument może zostać obciążany dodatkowymi kosztami postępowania, np. kosztem powołania biegłych. Ponadto, w przypadku jeśli instytucja finansowa była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika  koszt opłacenia tych osób  również może obciążać konsumenta.
Wyrok Sądu Polubownego ma, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego.

więcej informacji na stronie Sądu Polubownego przy KNF.