null

Rozwiązanie umowy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Masz prawo rozwiązania umowy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, na zasadach wskazanych w umowie.

Pamiętaj, że jeżeli umowę zawarłeś na warunkach promocyjnych, na czas np. 12 albo 24 miesięcy, i rozwiążesz ją przed upływem okresu, na który udzielona ci została promocja, to musisz liczyć się z tym, że umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po twojej stronie. Oznacza to, że możesz zostać zobowiązany do zapłaty kwoty, która stanowi wartości przyznanej ci ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Operator telekomunikacyjny ma bowiem prawo do takiego roszczenia w przypadku, w którym umowa została rozwiązana przez ciebie przed upływem okresu promocji.

Podstawa prawna: