null

Reklamacja usług finansowych - co powinna zawierać, jak ją złożyć?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Reklamacja to wystąpienie do instytucji finansowej, w którym zgłaszasz zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez tę instytucję. Bez względu na to, czy występujesz jako członek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, klient banku, instytucji płatniczej, instytucji kredytowej, funduszu inwestycyjnego, instytucji pożyczkowej lub innej instytucji finansowej. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce danej instytucji finansowej obsługującej klientów:

• w formie pisemnej – osobiście albo drogą pocztową,

• ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w lokalu przedsiębiorcy,

• w formie elektronicznej, o ile taka forma została udostępniona przez instytucję finansową.

Informacje o sposobie składania i rozpatrywania reklamacji powinny być zawarte w samej umowie. Banki i inne instytucje finansowe mają obowiązek zawrzeć w umowie pouczenie o miejscu i formie złożenia reklamacji, terminie rozpatrzenia i sposobie powiadomienia o rozstrzygnięciu reklamacji.

Najlepiej złożyć reklamację w postaci pisma, własnoręcznie podpisanego. Należy przygotować jego kopię i złożyć oryginał bezpośrednio w oddziale (wówczas poprosić o potwierdzenie faktu jej złożenia na kopii którą sobie zachowasz), albo wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zachowując sobie kopię wraz z dowodem nadania. W reklamacji należy szczegółowo opisać zarzuty względem przedsiębiorcy i opisać stan faktyczny, a także wskazać czego się domagasz.

 

 

Podstawa prawna:

art. 2 pkt 2, 3, 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym