null

Reklamacja usług

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Opłacając abonament za uczestniczenie w zajęciach masz prawo oczekiwać od przedsiębiorcy, że będzie świadczył usługi z należytą starannością, zgodnie z warunkami umowy. Przepisy, które stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług szeroko rozumianych jako usługi rekreacyjno – sportowe, nie przewidują żadnego trybu składania reklamacji.

Jeśli przedsiębiorca nie wykonuje swojego zobowiązania zgodnie z zapisami umowy, naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W praktyce przecież płacisz za usługi, których nie otrzymujesz. W takiej sytuacji masz prawo wezwać tego przedsiębiorcę do świadczenia usług zgodnie z warunkami umowy, a jeśli przedsiębiorca nie spełni twojego żądania, masz prawo domagać się od tego przedsiębiorcy odszkodowania.

W takiej sytuacji warto przygotować pismo, w którym należy wskazać iż rzeczywista jakość usług znacznie odbiega od tych określonych w umowie (np. zajęcia miały być prowadzone w grupach dziesięcioosobowych, podczas gdy w zajęciach uczestniczy piętnaście osób, zajęcia miały zawierać elementy tańca tymczasem opierają się jedynie na ćwiczeniach aerobowych, trener nie ma odpowiednich kwalifikacji) i jednocześnie wezwać przedsiębiorcę do należytego wykonania umowy, przede wszystkim zgodnie z jej warunkami, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin np. 14 dni, pod rygorem odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania. Jeśli usługodawca nie zareaguje na twoje wezwanie i w wyznaczonym przez ciebie terminie nie zmieni sposobu, ani jakości świadczonych usług, masz prawo odstąpić od umowy i żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania. Wzór pisma reklamacyjnego znajdziesz tutaj.

Przykład:
Pani Aneta zapisała się do klubu fitness na zajęcia aerobiku z elementami zumby, uczestniczyła już kilka razy w zajęciach, ale nie jest z nich do końca zadowolona. Jak dotąd na żadnych zajęciach nie było elementów tańca tylko same ćwiczenia aerobowe, a poza tym zajęcia miały odbywać się w grupach dziesięcioosobowych, a w rzeczywistości na zajęcia przychodzi prawie dwadzieścia osób.

Podstawa prawna:

art. 471, 491  Kodeksu cywilnego