null

Reklamacja.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli  w trakcie imprezy turystycznej stwierdzisz, że pewne świadczenia nie są wykonywane zgodnie z umową, niezwłocznie zgłoś uchybienia zarówno wykonawcy danego świadczenia, jak i samemu organizatorowi. Twoja umowa powinna jasno nakładać na ciebie ten obowiązek i  określać, w jaki sposób należy zgłaszać nieprawidłowości. Wszelkie uchybienia zgłaszaj przy najbliższej sposobności, zachowując, jeżeli jest to możliwe, potwierdzenie swoich zgłoszeń. Niezależnie od zgłoszenia uchybień. możesz złożyć organizatorowi turystyki reklamację.

Reklamacja powinna łącznie zawierać:

  • wskazanie uchybień w sposobie wykonania umowy
  • określenie twojego żądania.

Do reklamacji możesz również dołączyć dokumenty lub zdjęcia, potwierdzające okoliczności, na które się powołujesz.

Wzór reklamacji znajdziesz tutaj

Reklamacja musi wpłynąć do biura najpóźniej 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej.

Przepisy nie określają w jakiej formie trzeba złożyć reklamację. Często jednak informacje na ten temat zawiera umowa  z organizatorem. Ponieważ istotne jest zachowanie zarówno samej treści reklamacji, jak i potwierdzenia, że została ona złożona organizatorowi w terminie, najlepiej złożyć ją osobiście, listownie lub przez pocztę e-mail. Jeżeli składasz reklamację osobiście w biurze organizatora, weź ze sobą 2 egzemplarze pisma. Poproś, by biuro potwierdziło przyjęcie reklamacji wraz z datą, na twoim egzemplarzu. Jeżeli wysyłasz reklamację pocztą tradycyjną – wyślij ją listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Pamiętaj o tym, że, ponieważ pismo reklamacyjne musi zostać dostarczone w terminie 30 dni od zakończenia imprezy, należy wysłać je odpowiednio wcześniej. Dowód nadania listu oraz jego odbioru przechowuj wraz z kopią reklamacji.  W przypadku, gdy zdecydujesz się wysłać reklamację e-mailem, poproś o potwierdzenie jej przyjęcia przez biuro. W przypadku braku takiego potwierdzenia, złóż reklamację również wysyłając ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli reklamację składasz w trakcie wyjazdu, pilot wycieczki ma obowiązek potwierdzenia przyjęcia reklamacji, a w wypadku jej niezałatwienia - przekazania jej niezwłocznie organizatorowi turystyki.

Biuro powinno odpowiedzieć na twoją reklamację w ciągu 30 dni od jej złożenia lub od dnia zakończenia imprezy turystycznej, jeżeli reklamacja zostało złożona podczas wyjazdu. Jeżeli termin nie zostanie zachowany i nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 30 dni kalendarzowych, oznacza to, że twoja reklamacja uznana została za zasadną.

 

Podstawa prawna:
art. 16b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych