null

Przedłużenie gwarancji.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył ci zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia ci rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.

Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

W innych wypadkach, przykładowo dokonania drobnych napraw, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją nie mogłeś z niej korzystać.

 

Podstawa prawna:
art. 577-581 Kodeksu cywilnego