null

Przedawnienie roszczeń z tytułu niespłaconego kredytu konsumenckiego.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Instytucje finansowe są uprawnione do żądania określonego świadczenia – spłaty zaległej raty lub całego kredytu, zaległych opłat lub odsetek. Roszczenia te ulegają przedawnieniu, dlatego wszelkie dokumenty związane z kredytem lub pożyczką powinieneś przechowywać co najmniej przez czas równy okresowi przedawnienia. 

Co oznacza i na czym polega przedawnienie? Zobowiązanie nie zostaje anulowane, nie wygasa, a nadal istnieje. Co za tym idzie, może być umieszczane w rejestrach długów. 

Jednak dłużnik ma prawo podnieść zarzut przedawnienia, czyli złożyć przedsiębiorcy pismo, w którym wyraźnie powoła się na przedawnienie jako powód, dla którego odmawia zapłaty.  Należy pamiętać, że w sytuacji skierowania sprawy do sądu koniecznym jest podniesienie zarzutu przedawnienia np. w piśmie procesowym.

Tym samym możesz dokonać zapłaty roszczenia  przedawnionego tylko dobrowolnie. Pamiętaj jednak, że jeśli to zrobisz nie będziesz mógł domagać się potem zwrotu pieniędzy powołując się na to, że roszczenie było przedawnione.

Roszczenia o świadczenia okresowe, a także roszczenia przedsiębiorcy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od daty wymagalności. 

Banki i firmy pożyczkowe są przedsiębiorcami, zatem ich roszczenia podlegają trzyletniemu przedawnieniu. Jeśli bank lub firma pożyczkowa w tym terminie nie podejmie żadnych działań w celu wyegzekwowania należności, ulegnie ona przedawnieniu.

W pierwszej kolejności należy ustalić od kiedy zaczyna biec termin przedawnienia. Jest to data wymagalności danego świadczenia. Co się z tym wiąże? Każda rata kredytu jest wymagalna w innym terminie, ponieważ ma inny termin płatności.

Instytucja finansowa może wypowiedzieć umowę na skutek niedochowania warunków umowy przez kredytobiorcę, np. braku spłaty rat. Wówczas roszczenie staje się w całości wymagalne po upływie okresu wypowiedzenia.

Przykład:

Pani Alicja nie spłacała zaciągniętej pożyczki. Firma pożyczkowa wypowiedziała umowę wyznaczając dodatkowy termin spłaty zadłużenia. Termin płatności upłynął 20 listopada 2013 roku. Roszczenie staje się wymagalne w całości z dniem  21 listopada 2013 roku. Przedawnienie roszczenia nastąpi w dniu 21 listopada 2016 roku.

 

Jeśli jednak bank lub instytucja finansowa skieruje pozew do sądu, bądź jeżeli dłużnik uzna roszczenie lub zawrze ugodę termin przedawnienia ulega przerwaniu i biegnie od nowa. 

Ponadto należności stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugodą sądową przedawniają się z upływem 10 lat. Oznacza to, że na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego firma może egzekwować swoje roszczenie w wydłużonym okresie wynoszącym 10 lat. Taką samą moc ma ugoda zawarta przed sądem.

 

Podstawa prawna:
art. 118, 120, 125 Kodeksu cywilnego

Zobacz także:
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1998 roku, sygn. akt III CKN 578/98,
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2003 roku, sygn. akt II CK 113/02.