null

Przedawnienie roszczeń

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, która ogranicza w czasie możliwość dochodzenia roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się lub mogło stać się wymagalne, a więc od momentu, gdy dłużnik zobowiązany był do spełnienia swojego świadczenia (np. zapłaty ceny). Jego skutkiem jest to, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciw komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia.

W przypadku roszczeń uczelni wyższej, okres przedawnienia zależy od daty zawarcia umowy. I tak, jeśli umowa była zawarta po 30 września 2014 r., to roszczenia uczelni wyższej publicznej i niepublicznej przedawniają się z upływem trzech lat. A jeżeli umowa była zawarta przed dniem 1 października 2014 r., to roszczenia o opłatę za studia uczelni wyższej zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2015 r. (III CZP 67/15) przedawniają się z upływem dziesięciu lat. Zaś roszczenia szkoły policealnej lub językowej, czy przedszkola przedawniają się
z upływem dwóch lat.

Przykład:
Pan Andrzej kilka dni temu wyjął ze skrzynki list ze swojej uczelni. Okazało się, że jest to wezwanie do zapłaty kwoty 250 zł tytułem nieuiszczonej opłaty na pierwszym roku studiów. Pan Andrzej jest zaskoczony tym pismem, tym bardziej, że studia na Uniwersytecie ukończył osiem lat temu i nie pamięta, czy uiścił opłatę, czy też nie. I teraz nie wie, czy powinien zapłacić żądaną sumę zgodnie z wezwaniem, które otrzymał.

Roszczenie o zapłatę opłaty, której dotyczy to wezwanie do zapłaty, przedawniło się z upływem dziesięciu lat. Andrzej może, ale nie musi zastosować się do wezwania. Również konsument może mieć roszczenia względem placówki świadczącej usługi edukacyjne.

Roszczenia majątkowe konsumenta wynikające z zawartej umowy o świadczenie usług edukacyjnych ze szkołą policealną, szkołą językową, a także z przedszkolem, przedawniają się z upływem dziesięciu lat.

Natomiast roszczenia wynikające z umowy zawartej z uczelnią wyższą publiczną i niepubliczną przedawniają się z upływem trzech lat.

Podstawa prawna:

art. 118, 751 pkt 2 Kodeksu cywilnego,

art. 160 a ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

art. 32 ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw