null

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Masz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. To oznacza, że możesz w każdym czasie spłacić całość lub część kredytu przed terminem określonym w umowie. 

Nie masz obowiązku informować o swoim zamiarze banku lub firmy pożyczkowej. Korzyścią płynącą z wcześniejszej spłaty jest obniżenie kosztów kredytu. 

Jeśli spłacasz kredyt przed terminem, całkowity koszt kredytu ulega proporcjonalnemu obniżeniu - o te koszty, które dotyczą okresu, o który skracasz czas obowiązywania umowy. Nie ma przy tym znaczenia data faktycznej zapłaty tych kosztów: niektóre koszty mogą być pobrane z góry, pomimo tego, że nie mają charakteru opłaty jednorazowej i dotyczą całego okresu kredytowania, np. z góry opłacone ubezpieczenie.

Opcja wcześniejszej spłaty kredytu nie musi być jednak bezpłatna. Kredytodawca może w umowie zastrzec, że za wcześniejszą spłatę kredytu pobiera prowizję. Podstawowym warunkiem naliczenia prowizji jest spłata kredytu w czasie, kiedy stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego przez ciebie kredytu w okresie dwunastu kolejnych miesięcy jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw  ogłaszanego przez Prezesa GUS w "Monitorze Polskim", z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2015 roku wyniosło 4.515,28 zł. Dane te są publikowane na stronie Urzędu Statystycznego. Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie przysługuje także w odniesieniu do umów kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ani w przypadku spłaty kredytu z ubezpieczenia zabezpieczającego kredyt.

Wysokość prowizji za spłatę kredytu jest uzależniona od okresu o jaki skracasz czas kredytowania przez jego wcześniejszą spłatę. Jest pobierana od części kredytu przedterminowo spłacanej. Jeżeli okres pomiędzy datą przedterminowej spłaty a przewidzianym w umowie terminem spłaty przekracza jeden rok może wynieść maksymalnie 1%. Jeśli poprzez wcześniejszą spłatę skracasz czas trwania umowy o mniej niż rok, prowizja nie może przekraczać 0,5% spłacanej części kredytu.  Niezależnie od powyższych limitów procentowych, prowizja nie może przewyższać wysokości odsetek przewidzianych w umowie za okres pomiędzy wcześniejszą spłatą kredytu, a terminem umownym spłaty kredytu. Nie może być również wyższa od bezpośrednich kosztów instytucji finansowej związanych ze spłatą.

Przykład:

Pan Wiesław w 2015 roku wziął pożyczkę w wysokości 10 000 zł na okres 2 lat, z miesięczną ratą w stałej wysokości 640 zł. Przewidziany w umowie termin spłaty przypadał na 10 kwietnia 2017 roku. 

W lutym 2016 roku pan Wiesław chciał dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki. Do końca okresu kredytowania pozostał ponad rok, więc maksymalny wymiar prowizji wynosiłby1%. 

Jeśli pan Wiesław dokonałby wcześniejszej spłaty w maju, skróci czas trwania umowy o mniej niż rok, więc prowizja nie mogłaby przekroczyć 0,5% spłacanej części kredytu. Jednak z uwagi na fakt, iż kwota spłacanego przez okres kolejnych 12 miesięcy kredytu nie przekracza trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prowizja nie może być pobrana.


Jeśli korzystasz z wcześniejszej spłaty kredytu, pamiętaj o uzyskaniu dokumentu potwierdzającego spłatę zadłużenia. 

Kredytodawca ma obowiązek rozliczyć kredyt w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości.

 

Podstawa prawna:
art. 48 - 52 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim