null

Pozew zbiorowy przeciwko SKANDIA - ostateczny termin przystąpienia do pozwu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski
© Alexey Klementiev

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył ostateczny termin, do dnia 24 grudnia 2016 r., na przystąpienie do pozwu zbiorowego przeciwko Skandia Życie TU S.A. Powództwo dotyczy aktywnych polis.

W dniu 24 października 2016 r. na łamach Gazety Wyborczej Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił o wszczęciu postępowania grupowego w  sprawie przeciwko Skandia Życie TU S.A. (dalej „Skandia”) oraz wyznaczył ostateczny termin na przystąpienie do grupy.

Pozew dotyczy osób - konsumentów, które zawarły ze Skandia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) na czas określony od 15 do 30 lat, które nie rozwiązały ww. umów i które dochodzą:
  • ustalenia przez Sąd, że postanowienia dotyczące wysokości kwot, które mają być wypłacone członkom grupy i kwot, które mają być pobrane od członków grupy w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia na życie z UFK stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą członków grupy oraz 
  • ustalenia, że w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia Skandia będzie zobowiązana do wypłaty członkom grupy kwot równych wartości ich rachunków polisy.

Reprezentantem grupy w pozwie zbiorowym przeciwko Skandia jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie Pani Longina Kaczmarek. Postępowanie prowadzone jest przez radców prawnych z Kancelarii Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy, Kancelaria Prawnicza s.c.

Do postępowania zbiorowego przeciwko Skandia można przystępować w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia. Termin na przystąpienie do pozwu upływa w dniu 24 grudnia 2016 r. Oznacza to, że najpóźniej do tego dnia Kancelaria powinna otrzymać od konsumenta pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy. Przystąpienie do grupy po upływie tego terminu jest niedopuszczalne.

 

W celu ułatwienia organizacji i przepływu dokumentów należy zastosować się do poniższych wskazówek:
  1. w celu weryfikacji, czy sprawa kwalifikuje się do pozwu zbiorowego przeciwko Skandia oraz w celu otrzymania druku oświadczenia o przystąpieniu do grupy należy skontaktować się z Kancelarią (dane kontaktowe wskazane poniżej),
  2. na adres Kancelarii można przesłać dokumenty mailem lub za pośrednictwem poczty – listem poleconym,
  3. oświadczenia o przystąpieniu do grupy wraz z dokumentami należy przesyłać pocztą – listem poleconym albo składać osobiście pod adresem Kancelarii.
Kontakt w sprawie:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.

ul. Trębacka 4,  00-074 Warszawa

tel. 693 303 323 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00)

tel. 22 826 30 33 (od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 18.00)

mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl