null

pozew

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Występując na drogę postępowania sądowego należy sporządzić szczególnego rodzaju pismo procesowe jakim jest pozew.

Pozew powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 126 § 1 kpc, który przewiduje, że   każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (konieczne jest wskazanie adresów stron, w przypadku wskazania adresu pozwanego jest oto element istotny gdyż wpływa na właściwość miejscową sądu);
2) oznaczenie rodzaju pisma (np. określenie w nagłówku : pozew, pismo procesowe);
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (w praktyce nie rzadko zdarza się, że strona zapomina podpisać pisma procesowego w tym pozwu, należy zatem o tym pamiętać i sprawdzić czy pismo na pewno zostało własnoręcznie podpisane);
5) wymienienie załączników
Pozew musi także zawierać oznaczenie miejsce zamieszkania lub siedziby stron.

Zgodnie z art. 187 kpc pozew obok wymienionych wyżej wymogów pisma procesowego musi zawierać:
1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

Określając wartość przedmiotu sporu pamiętać trzeba, że nie obejmuje ona należnych odsetek.

Obok wskazanych składników obligatoryjnych pozew może zawierać dodatkowe wnioski np. o:  zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:
1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
2) dokonanie oględzin;
3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie powództwa bądź nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności zależeć będą od zaistnienia określonych w kodeksie przesłanek.
Z kolei brak wniosku o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda skutkować może zawieszenie postępowania przez sąd. Art. 177 §1 pkt. 5 kpc stanowi, że sąd może zawiesić postępowanie w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy w czasie jego nieobecności.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach pozew musi być obligatoryjnie sporządzony na formularzu. W sporach konsumenckich pozew sporządzany będzie na formularzu w sytuacji gdy postępowanie prowadzone  będzie jako uproszczone.
Postępowanie uproszczone zgodnie z art. 5051kpc prowadzi się m.in. w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych: o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.

W przypadku, gdy pozew sporządzony jest na formularzu, a w formularzu nie zmieszczą się wszystkie wnioski dowodowe należy dodatkowo załączyć formularz WD (także znajdujący się na stronie ministerstwa sprawiedliwości) obejmujący pozostałe wnioski.

Kierując pozew do sądu należy dołączyć po jednym odpisie z załącznikami dla każdego pozwanego oraz jeden egzemplarz dla sądu. W przypadku gdy pozywamy jedną osobę do sądu kierujemy 2 odpisy pisma wraz z załącznikami.