null

Postępowanie reklamacyjne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Reklamację możesz złożyć w każdej jednostce operatora, w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej (przy czym elektronicznie tylko wtedy, jeżeli operator wskaże ci w umowie albo w regulaminie możliwość elektronicznego składania reklamacji).

Powinieneś dostać potwierdzenie złożenia reklamacji.

Operator telekomunikacyjny ma obowiązek udzielenia ci odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Termin ten jest zachowany, jeżeli operator nada do ciebie odpowiedź na reklamację, w której wypowie się, czy uwzględnia, czy nie uwzględnia reklamacji. Oznacza to, że w terminie 30 dni nie musisz otrzymać odpowiedzi, ma ona zostać do ciebie nadana w tym terminie.

Jeżeli operator nie dochowa terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, oznacza to, że twoja reklamacja została uznana. W takiej sytuacji możesz wezwać operatora przykładowo do zapłaty odszkodowania, które określiłeś w reklamacji. Wezwanie wyślij na piśmie.

PAMIĘTAJ! Dopiero po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego możesz sprawę skierować do sądu powszechnego, stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie UKE albo do mediacji prowadzonej przez Prezesa UKE.

Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli twoja reklamacja nie została uwzględniona lub operator nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja usługi telekomunikacyjnej została uwzględniona.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej z dnia 24 lutego 2014 r.