null

porady praktyczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W trakcie postępowania sądowego pamiętać należy o kilku kwestiach:

  • Nieodebranie korespondencji sądowej z reguły działa na niekorzyść osoby, która uchyla się od odbioru korespondencji. Jeżeli adresat nie może odebrać pisma osobiście albo odbioru takiego nie dokona jego dorosły domownik pismo pozostawiane jest w placówce pocztowej operatora publicznego, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej. Wyczerpanie tej drogi powoduje  domniemanie, że korespondencja została doręczona.

  • Sąd należy powiadamiać o każdej zmianie adresu. Wyjeżdżając na dłuższy okres najlepiej przedstawić odpowiednią informację w sądzie i złożyć stosowne oświadczenie we właściwej placówce pocztowej.

  • Formułując wnioski dowodowe należy mieć na uwadze, że to na stronie,  która powołuje się na określone twierdzenie spoczywa ciężar udowodnienia tej okoliczności (art. 6 kc). Sąd co do zasady nie przeprowadza dowodów z urzędu.

  • Nawet jeśli przed postępowaniem sądowym zwróciliśmy się do rzeczoznawcy to jego opinia dla sądu ma walor dokumentu prywatnego i nie zastępuje dowodu z opinii biegłego, którego powołuje sąd na wniosek strony.

  • W postępowaniu uproszczonym, co do zasady wszelkie twierdzenia i dowody powinny być wskazane w pozwie. Dalsze powoływanie dowodów możliwe będzie tylko o tyle o ile konieczność ich powołania wynikła w trakcie postępowania.

  • Pisma wysłane pocztą uważa się  za złożone z datą z jaką zostały oddane w placówce pocztowej. Chodzi jednak o placówkę operatora publicznego jakim jest Poczta Polska.  Należy jedna pamiętać, że pismo powinno być wysłane listem poleconym (mamy wtedy pewność z jaką datą pismo zostało przyjęte w placówce pocztowej, a decyduje data stempla pocztowego).

  • Jeśli kierujemy pozew krótko przed terminem przedawnienia roszczenia to  ważne  jest aby trafił on do sądu właściwego w sprawie. Tylko skierowanie pisma do takiego sądu przerywa bowiem bieg terminu przedawnienia. Jeśli pozew trafi do sądu niewłaściwego za datę jego wniesienia sąd rozpatrujący sprawę przyjmie datę nadania pisma przez sąd niewłaściwy do sądu właściwego. Może się więc okazać, że nie został przerwany bieg przedawniania.

  • Mówiąc o przedawnieniu roszczenia trzeba mieć na uwadze, że zarzut przedawnienia uwzględniany jest przez sąd na wniosek zainteresowanej strony, a nie z urzędu. Jeśli przedsiębiorca dochodzi od konsumenta należności sąd uzna ją za przedawnioną dopiero po wyraźnym wskazaniu tej okoliczności przez konsumenta.

  • Jeżeli pozew zawiera braki formalne Sąd wezwie powoda do ich uzupełnienia. Brakiem formalnym jest także brak opłaty o której uiszczenie powód zostaje wezwany. Opłatę należy uiścić we wskazanym przez sąd terminie – 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Sąd nie przedłuży wskazanego terminu, dlatego wniosek w tym zakresie zostanie przez sąd odrzucony.