null

Polubowne formy rozstrzygania sporów w zakresie usług telekomunikacyjnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeśli złożona do operatora reklamacja została rozpatrzona odmownie, przed skierowaniem sprawy do sądu powszechnego można skorzystać z pozasądowych form rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentem a operatorem telekomunikacyjnym. Z działalnością Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej związane są dwie formy polubownego rozstrzygania sporów. Są to mediacje Prezesa UKE oraz Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie UKE.

Należy wskazać na co najmniej trzy główne zalety wskazanych powyżej form pozasądowego rozstrzygania sporów:
1) szybkość procesowania,
2) niskie koszty procedury,
3) odformalizowanie.

Uwaga! Warunkiem poddania sporu do rozstrzygnięcia w jednej z pozasądowych form (mediacje, Sąd Polubowny) jest zgoda obu stron, tj. konsumenta i operatora - na taką formę rozstrzygnięcia sporu.
Warunkiem złożenia wniosku podjecie mediacji Prezesa UKE lub wniosku do Sądu Polubownego jest wyczerpanie trybu reklamacji przewidzianego Ustawą Prawo Telekomunikacyjne.

Mediacje Prezesa UKE
Niezbędne informacje dotyczące trybu przeprowadzania mediacji przez Prezesa UKE znajdując się na stronie internetowej UKE. Przede wszystkim każdy zainteresowany znajdzie tam potrzebne informacje dotyczące działań, jakie należy podjąć w celu skutecznego złożenia wniosku o mediacje Prezesa UKE.

Sąd Polubowny przy Prezesie UKE
Na stronie internetowej Sądu Polubownego przy UKE znajdują się niezbędne informacje dotyczące organizacji i działalności Sądu Polubownego. Każdy zainteresowany znajdzie tam informacje dotyczące działań jakie należy podjąć, w celu skutecznego złożenia wniosku do Sądu Polubownego. Strona zawiera również wzory formularzy używanych w postępowaniu przed Sądem Polubownym – zakładka Poradnik/Sąd polubowny/Wzory formularzy w sądzie polubownym.

Uwaga! Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego. Od wyroku sądu polubownego nie służy odwołanie. Wyrok sądu polubownego może zostać uchylony przez sąd powszechny wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie.