null

Parabanki

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Parabanki to pozabankowe instytucje finansowe, które udzielają pożyczek konsumentom. Nie mogą udzielać kredytów, prowadzić rachunków bankowych, ani przyjmować depozytów. Dlatego też nigdy nie lokuj w nich środków finansowych. Pozabankowe instytucje finansowe mogą być prowadzone wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Nie są objęte restrykcyjnymi przepisami prawa bankowego. Utworzenie takiej instytucji nie wymaga uzyskania zezwolenia KNF. Wymogiem jest zgromadzenie kapitału zakładowego w wysokości minimum 200 000 zł i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Parabanki nie podlegają takiemu ścisłemu nadzorowi, jak banki. Jednak Komisja Nadzoru Finansowego sprawując ogólny nadzór nad rynkiem usług finansowych w Polsce, zbiera informacje na temat działalności parabanków i w przypadku nieprawidłowości zamieszcza na swojej stronie internetowej publiczne ostrzeżenia. Zanim zawrzesz umowę z parabankiem, koniecznie sprawdź, czy nie widnieje na liście. Nieprawidłowości w działaniu parabanków możesz zgłosić Komisji. O stosowanych przez parabank praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów możesz zawiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Parabanki nie są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Mogą uzyskać dostęp, jak i przekazywać informacje umieszczane w bazach danych (np. BIK) na podstawie udzielonego przez ciebie pisemnego upoważnienia, wyłącznie w zakresie niezbędnym do oceny twojej zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. W tym przypadku mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacje stanowiące tajemnicę bankową.  

 

Czym się różni pożyczka w banku od pożyczki w parabanku?

Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim mają zastosowanie nie tylko do kredytów udzielanych przez banki, ale i do pożyczek oferowanych przez kasy oszczędnościowo-kredytowe i instytucje pozabankowe. Oznacza to, że zarówno banki, jak i parabanki muszą wypełnić swoje obowiązki ustawowe:

• informacyjne,

• zbadania zdolności kredytowej,

• co do formy i treści umowy, w tym limitów wysokości oprocentowania, odsetek karnych i pozaodsetkowych kosztów kredytu,

• dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy,

• w zakresie prawa konsumenta do wcześniejszej spłaty kredytu.

W obu przypadkach - tak pożyczki w banku, jak i pożyczki w parabanku - obowiązują te same zasady odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego. W obu przypadkach możesz także skorzystać z sankcji darmowego kredytu.

 

Co powinieneś sprawdzić zanim podpiszesz umowę z parabankiem?

Przede wszystkie oceń rozsądnie, czy wzięcie pożyczki jest konieczne. Nie zadłużaj się pochopnie. Pamiętaj też, że kolejna pożyczka nie jest dobrym rozwiązaniem spłaty zadłużenia. To najczęściej pierwszy krok do wpadnięcia w tzw. spiralę długów.

Jeśli zdecydujesz się na pożyczkę, zacznij od sprawdzenia instytucji pożyczkowej. Sprawdź listę ostrzeżeń publicznych KNF na stronie internetowej Komisji. Dane rejestrowe spółki zweryfikujesz przez Krajowy Rejestr Sądowy. Możesz także sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy Urząd prowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie danego parabanku. Decyzje UOKiK są publikowane na stronie Urzędu. 

Dokładnie przeczytaj umowę i upewnij się, że wszystkie zapisy są dla ciebie zrozumiałe. Oblicz też wszystkie koszty i sprawdź, czy mieszczą się w ustawowych limitach.

 

 

Podstawa prawna:

art. 2, 30, 53, 54, 59a, 59b, 59c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim