null

Opóźnienie, zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obowiązki przewoźników lotniczych w przypadku opóźnienia, zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu reguluje Konwencja Montrealska zgodnie, z którą pasażer może się domagać odszkodowania w wysokości do 1131 Specjalnych Praw Ciągnienia – SDR, (aktualny kurs SDR znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego). Wymieniona kwota SDR nie jest ryczałtem dla poszkodowanego pasażera, czyli nie jest wypłacana automatycznie każdemu konsumentowi, lecz stanowi górną granicę odpowiedzialności przewoźnika w przypadku opóźnienia, zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu. Uzyskanie odszkodowania zależy od okoliczności danej sprawy i wysokości poniesionej szkody, którą powinien udowodnić konsument.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku  i w zakresie, w jakim szkoda wynikła z naturalnych właściwości, jakości lub wad własnych bagażu. W przypadku bagażu nieprzyjętego, w tym rzeczy osobistych, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeśli szkoda wynikła z jego winy albo z winy osób za niego działających

W sytuacji, w której przewoźnik przyznaje utratę odprawionego bagażu lub bagaż nie przybył po upływie 21 dni od dnia, w którym miał przybyć, odbiorca, czyli konsument jest uprawniony dochodzić w stosunku do przewoźnika uprawnień wynikających z umowy przewozu.

Podstawa prawna:
art. 17, art. 19, art. 22 Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.