null

Opóźnienie w rozpoczęciu prac.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli przedsiębiorca opóźnia się z wykonaniem umowy, w tym również z rozpoczęciem prac, masz prawo reagować, tzn. wyznaczyć mu dodatkowy termin lub od razu odstąpić od umowy jeśli jest oczywiste, że wykonawca nie zdąży wykonać umowy w ustalonym czasie. Najlepiej zrób to na piśmie. 

Przykład:
Zleciłeś malowanie mieszkania. Z umowie ustaliliście z wykonawcą, że malowanie zostanie zakończone 3 dni później. Po dwóch dniach okazało się, że wykonawca jeszcze nie rozpoczął prac. Wysoce prawdopodobne jest, że nie skończy ich w ustalonym terminie 3 dni. Masz prawo do tego, by odstąpić od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu. Jeżeli zapłaciłeś zaliczkę, masz prawo domagać się jej zwrotu. Jeżeli zapłaciłeś zadatek, masz prawo domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.


Dochodzenie odszkodowania.
W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy w umowie zastrzeżona została kara umowna na wypadek opóźnienia w oddaniu rezultatu prac. Jeżeli tak – przysługuje ci prawo do żądania kary, zgodnie z umówionymi ustaleniami. Twoje uprawnienie jest niezależne od tego, czy w wyniku opóźnienia czy innej określonej w umowie przyczyny, poniosłeś jakąś szkodę, czy nie. Musisz jedynie wykazać, że w umowie zastrzeżono karę umowną oraz to, że przedsiębiorca dopuścił się uchybień, na wypadek których  kara została ustalona.

Jeżeli w umowie nie ma zapisów na temat kary umownej lub poza karą umowną zawarty jest zapis, zgodnie z którym dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania o wysokości wyższej niż ustalona kara, musisz ustalić, czy w wyniku naruszenia umowy przez przedsiębiorcą poniosłeś szkodę. Jeżeli tak, to możesz domagać naprawienia tej szkody. Może ono nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego (przez naprawę, usunięcie uszkodzeń itp.) bądź też przez zapłatę sumy pieniężnej – tzw. odszkodowania. Wybór sposobu rekompensaty należy do poszkodowanego.

Przykłady nienależytego wykonania umowy to: Niedotrzymanie ustalonego terminu, użycie innych materiałów niż określone w umowie, bądź też innych sposobów wykonania pracy.

 

PAMIĘTAJ!
Odszkodowanie należy ci się wtedy, gdy poniosłeś szkodę. Jego wysokość musi odpowiadać poniesionej przez ciebie szkodzie. Celem odszkodowania jest bowiem zrekompensowanie strat, jakie poniosłeś w związku z tym, że przedsiębiorca nie wykonał należycie umowy. Konsument, który domaga się naprawienia szkody, ma obowiązek wykazania wszystkich okoliczności, które uzasadniają jego żądanie.

Przykład:
Zleciłeś naprawę samochodu. Ustaliłeś z mechanikiem, że naprawiony samochód zostanie ci udostępniony w poniedziałek. Naprawa się przedłużyła i samochód otrzymałeś w środę. Samochód jest ci potrzebny, aby dojeżdżać do pracy, gdzie nie możesz swobodnie dostać się komunikacją miejską. Przez dwa kolejne dni zmuszony jesteś do korzystania z taksówek. Masz prawo domagać się odszkodowania  w wysokości opłat jakie poniosłeś na taksówki.

 

Abyś mógł skutecznie domagać się odszkodowania musisz wykazać:
• że samochód miałeś otrzymać w poniedziałek jednak jego przekazanie nastąpiło dopiero w środę (dowód: umowa, korespondencja e-mail lub sms z warsztatem itp.),
• jakie koszty poniosłeś (dowód: paragony za taksówki),
• związek między poniesioną przez ciebie szkodą a opóźnieniem warsztatu – okoliczności uprawdopodabniając konieczność skorzystania z taksówek. Nie musisz natomiast wykazywać tego, że to warsztat ponosi winę za opóźnienie w wydaniu twojego auta. To warsztat, broniąc się przed twoimi zarzutami, będzie musiał wykazać, że nie ponosi winy.

Naprawienia szkody możesz żądać w każdym wypadku, gdy przedsiębiorca nie wykonał należycie, tj. zgodnie z ustaleniami, waszej umowy. Każdorazowo konieczne jest wykazanie, na co umówiłeś się z przedsiębiorcą oraz które z elementów umowy nie zostały przez niego wykonane w ogóle bądź też zostały wykonane, ale niezgodnie z umową.

Jeżeli przedsiębiorca wprawdzie wykonał swoją umowę prawidłowo, ale przy jej wykonywaniu uszkodził twoją rzecz, również masz prawo domagać się naprawienia szkody.

Przykład:
Przy odbiorze samochodu z naprawy okazało się, że został on porysowany. Masz prawo domagać się naprawy uszkodzenia albo zapłaty odszkodowania – sumy pieniężnej niezbędnej do przywrócenia stanu samochodu. Twoja szkoda w takim wypadku obejmuje także spadek wartości samochodu. Nie masz obowiązku naprawiania uszkodzenia, twoją szkodą jest to, że należący do ciebie samochód ma niższą wartość.

 

Podstawa prawna:
art. 363, art. 471 Kodeksu cywilnego.