null

Opłaty i prowizje.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na ogół pojęciem kojarzonym automatycznie z kredytem lub pożyczką są odsetki. Nie są to jednak jedyne koszty kredytu. Jeszcze przed wypłaceniem środków przez instytucję finansową mogą pojawić się inne opłaty. 

Zawsze powinieneś dokładnie przeczytać umowę i sprawdzić, jakie opłaty i prowizje są pobierane przez bank lub instytucję pożyczkową. Pamiętaj, że masz prawo uzyskać bezpłatny projekt umowy, zawierający twoje dane i wszystkie warunki, na których kredyt może zostać udzielony. Umożliwi ci to spokojne przeanalizowanie umowy i podjęcie rozsądnej decyzji.  

 

Do najczęściej występujących dodatkowych opłat należą:

prowizja – wynagrodzenie za udzielenie kredytu lub pożyczki, na ogół ustalone proporcjonalnie, procentowo od wysokości pożyczki,

opłata przygotowawcza – opłata za przygotowanie umowy i rozpatrzenie wniosku kredytowego, powinna odpowiadać rzeczywistym kosztom przygotowania umowy,

opłata  administracyjna – powinna pokrywać koszty administracyjne, koszty obsługi pożyczki,

opłata rejestracyjna – stosowana przy zwieraniu umowy przez Internet, klient rejestrując się na stronie internetowej wykonuje przelew symbolicznej kwoty, co ma za zadanie zweryfikować jego dane,

opłata za obsługę domową – opłata za dodatkową usługę obsługi w domu klienta, pracownik odbiera od konsumenta kolejne raty przychodząc do domu,

koszty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia -  o ile jest  wymaganym  zabezpieczeniem  kredytu, to odrębna umowa ubezpieczenia,

opłaty karne – za podawanie nieprawdziwych danych, ustalenie prawidłowych danych, adresu,

odsetki karne – za opóźnienie w spłacie zobowiązania, maksymalny limit określony jest przepisami prawa, 

opłaty za wezwania do zapłaty -  opłaty za wysłane monity, bardzo często wygórowane, nieodpowiadające rzeczywistym kosztom.

Przykład:

Kredytobiorca zobowiązuje się do zapłaty prowizji od udzielonej kwoty pożyczki w wysokości 15% udzielonej pożyczki. 

 

Nie ma ustawowego katalogu kosztów związanych z udzieleniem kredytu, stąd też ich ilość, rodzaj czy nawet nazwy mogą się różnić. Nie mogą być natomiast pobierane w wygórowanej kwocie i stanowić dodatkowe źródło zysku. Wysokość tych opłat powinna odpowiadać rzeczywistej wartości tych usług. Ponadto maksymalna wysokość pozaodsetkowych opłat jest określona przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Instytucje finansowe nie mogą naliczać opłat przewyższających ustawowe limity.

Jeśli umowa nie została zawarta lub kwota kredytu lub pożyczki nie została wypłacona w umówionym terminie, opłaty i inne koszty uiszczone jeszcze przed zawarciem umowy podlegają niezwłocznie zwrotowi. Jeśli wykonałeś już jakieś opłaty, a kredytodawca nie wypłacił kwoty kredytu albo sama umowa w ogóle nie została zawarta, domagaj się zwrotu płatności. Powinieneś złożyć pisemną reklamację.

O wszystkich opłatach powinieneś być poinformowany. Przedsiębiorca ma obowiązek wydać ci dokument umowy wraz ze wszystkimi załącznikami. Zwróć szczególną uwagę na tabele opłat i prowizji.

Jeśli w umowie znajdziesz zapis, że integralną częścią umowy jest jakiś jej załącznik – domagaj się jego wydania.
Nie podpisuj umowy bez jej przeczytania i zrozumienia.  Nie podpisuj też dokumentu, z którego wynika, że potwierdzasz otrzymanie i zapoznanie się z załącznikami, jeśli ich nie otrzymałeś.

  

Podstawa prawna:
art. 52, 110  ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim