null

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO GRUPY KONSUMENTÓW

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski

w postępowaniu grupowym o ustalenie nieważności umów o kredyt waloryzowany kursem CHF.

Przed Sądem Okręgowym w Łodzi toczy się postępowanie grupowe z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie przeciwko mBank Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, sygn. akt I C 519/16.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie jako reprezentant grupy konsumentów wniósł o ustalenie, że umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego, zawarte przez mBank S.A. z konsumentami są nieważne w części regulującej waloryzację spłaty kredytu kursem CHF, ewentualnie, że ww. umowy są nieważne w całości.

W dniu 22 maja 2017 r. w dodatku „Komunikaty” do ogólnopolskiego wydania Gazety Wyborczej ukazało się ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego oraz możliwości przystąpienia do grupy.

Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia.
Termin ten upływa  22 sierpnia 2017 roku.
Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne

Oświadczenie o przystąpieniu do grupy powinno być przesłane listem poleconym na adres pełnomocnika Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie - adw. Iwo Gabrysiaka:
Kancelaria Gabrysiak i Wspólnicy s.c., ul. Puławska 255/127, 02-740 Warszawa.
Dane kontaktowe Kancelarii dostępne na stronie www.gnadwokaci.pl.

Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu złożą oświadczenie o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.

Załączniki: