null

Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki – tryb, termin, forma, skutki.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od każdej umowy o kredyt konsumencki możesz odstąpić w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Niezależnie od tego, czy udziela jej bank, SKOK czy też firma pożyczkowa, bez względu na to, czy faktycznie jest to kredyt, czy też pożyczka. Nie ma też znaczenia, w jaki sposób zawarłeś umowę – czy w biurze kredytodawcy, u siebie w domu, przez Internet, itd. Masz prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

Ponadto, jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawierała wszystkich elementów wymaganych ustawowo, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia wymaganych prawem informacji. Jest to uprawnienie, które przysługuje jednostronnie konsumentowi. Nie wymaga akceptacji ze strony kredytodawcy. 

Twoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytowej jest skuteczne, jeśli zostało złożone w terminie i powoduje uznanie umowy za niezawartą. 

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy powinno być zawarte w formularzu informacyjnym, jak i w samej umowie. Brak takiej informacji w umowie powoduje, że możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Ponadto instytucja finansowa ma obowiązek wręczyć ci wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy zawarciu umowy. 

Wzór oświadczenia powinien być wydany na trwałym nośniku i zawierać nazwę i siedzibę kredytodawcy. Możesz skorzystać z otrzymanego wzoru, jednak nie musisz. Ustawa nie przewiduje żadnej szczególnej formy dla odstąpienia od umowy.  Najlepiej złożyć oświadczenie w formie pisemnej (własnoręcznie podpisane pismo), a jego kopię zachować sobie dla celów dowodowych.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na prawidłowy adres instytucji finansowej. Zachowaj potwierdzenie złożenia oświadczenia – może być to kopia pisma wraz z dowodem nadania go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub kopia pisma, na której pracownik przedsiębiorcy potwierdził odbiór z datą.

Odstąpienie od umowy o kredyt jest skuteczne także względem umów o usługi dodatkowe związane z umową kredytową, np. prowadzeniem rachunku bankowego do dokonywania wpłat, umowy ubezpieczenia. Jeśli pieniądze pochodzące z kredytu przeznaczasz na zakup towaru, także możesz odstąpić od umowy kredytowej.

Rozliczenie wypłaconego kredytu. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, za wyjątkiem odsetek za okres dysponowania wypłaconym kapitałem. Co to oznacza? 

Jeśli kredytodawca wypłacił ci już kwotę kredytu, za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu nalicza odsetki. Korzystając z prawa do odstąpienia, musisz w ciągu 30 dni od dnia odstąpienia, zwrócić wypłacony kapitał wraz z odsetkami. Dniem spłaty kredytu jest dzień przekazania instytucji finansowej udostępnionego kredytu wraz z odsetkami. 

Jeśli z udzieleniem kredytu wiązał się obowiązek poniesienia bezzwrotnych opłat na rzecz organów administracji publicznej lub opłat notarialnych, będziesz musiał te koszty zwrócić. Pamiętaj, że dniem spłaty jest dzień, w którym bank, SKOK lub spółka pożyczkowa otrzyma środki – w dniu wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie przedsiębiorcy lub w dniu wpływu środków na rachunek bankowy instytucji finansowej.

Przykład:
P
ani Janina zawarła umowę pożyczki 1 czerwca 2016 roku. Już 4 czerwca kwota pożyczki - 10 000 zł została przelana na konto pani Janiny. W dniu 15 czerwca pani Janina wysłała listem poleconym oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Był to ostatni dzień terminu na odstąpienie, więc odstąpienie było skuteczne. Pożyczka była oprocentowana stawką 8%. Pani Janina powinna zwrócić otrzymany kapitał wraz z odsetkami w wysokości 8% w skali roku za każdy dzień od dnia 4 czerwca do dnia spłaty.

 

Podstawa prawna:
art. 53 - 56 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.